1144. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS MÉ PŘÍZNĚ


Toto je čas mé přízně. Jestli jdete v poslušnosti k mému Slovu a mým způsobům, požehnám vám až za hranici všeho, co si můžete představit. Vyslyším dávné modlitby a přivedu lidi do vašeho života, kteří vám budou žehnat. Zakusíte růst jako nikdy dřív.

Přeji si, abyste šli po mých cestách v poslušnosti k mému svatému Slovu, aby nevěřící mohli vidět a věřit. Chci, aby věděli, jak žehnám ty, kteří jdou v poslušnosti ke Mně. Prosili jste Mě o mnoho věcí. Jděte nyní dál ve víře a obdržíte vše, co pro vás mám.

Svět kolem vás se stává z hodiny na hodinu temnější, ale Já si stále přeji žehnat mým dětem. Mnoho vás žije v nedostatku, ale Já chci, abyste žili v hojnosti.

Jen věřte a ve všem Mě poslouchejte. Jsem Bůh, který vás žehná.

Bůh Otec


Ž 5, 12: Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.

Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

Lk 11, 28: Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je."

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Jer 17, 7-8
7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
8: Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.

Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

zpět