1146. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

rex

KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?


Během modlitby ke mně promluvil náš milovaný Ježíš:


JÁ JSEM BŮH NEBE A ZEMĚ!
MILUJI VŠECHNY LIDSKÉ BYTOSTI!

Každý hříšník, který padá znovu a znovu do hříchu, aniž by mírnil své urážky, Mi působí velkou bolest.

Jsem ochoten odpustit každé lidské bytosti, která se přijde vyzpovídat ze svých hříchů a plně jich litovala s palčivou touhou znovu nepadnout.

V lidstvu nacházím některé mé děti, které se chtějí vrátit na mou stranu. Já jsem zaplaven Láskou a štěstím, a ve světle jejich kajícnosti je vidím přede Mnou, jakoby to bylo poprvé, co přede Mne přišly [Lk 15, 11-32].

Dokonce i v této chvíli, kdy lidstvo je sklíčené, bojácné a nemocné, slyším velké urážky vyslovené proti Mně, velké pohrdání mou Matkou a vidím chrámy zavřené mému lidu. Ach, jaká bolest! [Mic 6, 3-8].

Proto volám můj věrný lid, volám každého, aby svědčil o své lásce ke Mně ve svých činech a jednání vůči svým bratrům, se srdcem osvobozeném od zatrpklosti a hořkosti, způsobené odmítnutím odpuštění [Lk 15, 11, 25; Mt 6, 14-15].

KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?

Ubohá jsou lidská stvoření, která neodpouštějí – sytí svá srdce hořkostí a podléhají zmatku a závisti. Ach, jak trpím pro tyto duše, které nepřicházejí přede Mne se zkroušeným a pokorným srdcem ve svátosti zpovědi, a místo toho se ode Mne odvracejí. Vyzývám je, aby zůstaly v mé Lásce, kde nenajdou žádné potíže, žádný soud, žádné opovržení, žádnou zatrpklost.

Vyzývám vás, abyste sami byli láskou, aby mé milosrdenství se nesetkalo s překážkami, a ať tento čas, v němž začíná změna pro lidstvo, změna, pokud jde o zkoušky a neštěstí, překonáte s vírou v mého Ducha Svatého. Dá vám milost vytrvalosti a lásky ke Mně, budete-li hodni takových milostí v jednání a činech v mé Boží vůli, abyste nezůstali ponecháni na okraji cesty.

Mé děti budou pít kalich svých vlastních hříchů, neboť tyto chvíle utrpení jsou výsledek velkých omylů, jimž se tato generace otevřela. A jsou to území Santa Fe a Vera Cruz, které budou velmi zkoušeny.

Modlete se za toto město v Argentině, utrpení se rozšíří po celé Argentině s žalem a velkým smutkem.

Modlete se, mé děti, za mou zemi, kde jsem kázal a byl veden k smrti na kříži. Bude cílem útoků.

Modlete se, děti, za oblast Santa Cruz v Brazílii. Bude trpět.

Modlete se, děti, tato pasivní válka se stane lidstvu více zřejmá a člověk uvidí propuknout jiný ozbrojený konflikt.

Modlete se, protože Čin mého milosrdenství je lidstvu blízko, a musíte vytrvat ve víře, aby po Varování, moji andělé, kteří zůstávají na Zemi, přivedli ke Mně věrné duše, kde se budou modlit, a kde budou zapotřebí, aby povzbuzovaly mé věrné.

Modlitba je síla pro můj lid a svaté přijímání mého Těla a Krve je každodenním pomazáním pro ty, kdo Mě přijímají.

V tomto čase, kdy mé chrámy jsou zavřeny – smutná předzvěst toho, co má přijít, moji lidé nesmí být sklíčení a ztracení, ale musí být posíleni předešlým přijímáním a trpělivě čekat. Pak druhé vylití mého Ducha Svatého, těsně po Varování, bude dáno mým spravedlivým a věrným, aby byli povzbuzením pro své bratry.

Mé milosrdenství nezapomíná na potřeby mého lidu a můj Duch Svatý a moji svatí archandělé a andělé neponechají můj lid osamoceným.

Miluji vás, moji lidé, žehnám vám.

Nebojte se, děti!
Důvěřujte mému milosrdenství, které je nekonečné!

Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.
Ježíši, Tobě důvěřuji.

Váš Ježíš
zpět