115. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MOJE DĚTI, JE TO TAK JEDNODUCHÉ, O CO VÁS PROSÍM


Moje drahé děti,

mluvím k vám z kříže: Nehřešte! Každý hřích, od nejmenšího do největšího, stupňuje mé bolesti. Do konce světa budu trpět kvůli každému hříchu, který lidé páchají. Nejvíce trpím kvůli hříchům těch, kteří jsou Mi zasvěceni. Usilujte o svatost života, neboť o to jsem vás prosil. Jen svatí jsou Mě hodni. Jen ve svatosti života uslyší mé Slovo a rozpoznají mou vůli. V Otčenáši jsem učil: "Buď vůle tvá." Boží vůli, kterou jsem vás učil, poznáte v evangeliích. Boží vůli plníte, když dodržujete Desatero přikázání. Nenásledujte touhy těla, neboť vás to přivede do zatracení. Zapřete sami sebe, vezměte na sebe svůj kříž a pojďte za Mnou. Taková je cesta spásy.

Moje drahé děti, modlete se za duše. Když se budete neustále modlit, rozdrtíte hlavu Satana a bude vůči vám bezmocný. Vaše modlitby Mě přimějí, že zakročím. A kde jsem Já, odtud Satan utíká. Čím více žijete ve svatosti života, tím účinnější je vaše modlitba. Vaše svatost života z vás vyzařuje a přitáhne ke Mně duše žijící ve vašem okolí.

Moji maličcí, udělejte Mi radost tím, že vykonáte, o co vás prosím. Za to vás bude čekat velká odměna v mém království. Milujte Mě navzájem! V duchu se sjednoťte se Mnou a střežte tuto jednotu. Povídejte si se Mnou. Povzneste nahoru ke Mně svou duši. Povězte Mi vyznání lásky.

Například takové: "Miluji Tě, můj Ježíši. Děkuji Ti, že Ty jsi mě už dříve miloval a vykoupil jsi mě na kříži. Děkuji, že mě čekáš doma a že v mém srdci vzbudíš touhu po Tobě, abych i já byl tam, kde jsi Ty, a abych viděl tvou slávu. Můj Ježíši, má radosti, jediné mé milované štěstí. Děkuji Ti, že jsi mě pozval a že můžu být tvůj a Ty zase můj, neboť jsi zůstal mezi námi v nejsvětější svátosti oltářní a vstoupíš do mého srdce."

Když se takto budete modlit, zapálím vaše srdce plamenem a zažijete osm blahoslavenství. Z vaší duše nikdy nevymizí radost. Nevpusťte Zlého do své duše! Nikdy se s ním nedávejte do řeči. Pokouší-li vás, okamžitě se modlete. Modlete se modlitbu k svatému Michaelovi... a modlitbu Pomoz mi teď, Maria...!

Můj protivník může udělat jen tolik, kolik mu dovolím. Když se modlíte, okamžitě zakročím a Satan se musí odklidit.

Moje děti, je to tak jednoduché, o co vás prosím. Vykonáte-li to, budete žnout vítězství nad Zlým a spasíte se. Jsem s vámi neustále, ale dokážu pomoci jen těm, kteří Mě o to prosí, neboť chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Kdyby každý člověk žil tak, jak prosím, svět by se znovu proměnil v ráj, jaký byl na počátku, když jej můj Otec stvořil. Každé zlo je zde proto, že se lidé nemodlí, činí zlo, a tím slouží Satanovi.

Mé děti, každé zlo je následek vašich hříchů. Za to můžete vinit jen sami sebe. Obraťte se! Žijte v lásce, a tak na tento svět přijde pokoj a budete žít ve štěstí.

K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Modlitba skrze Ducha Svatého


Můj Ježíši! Ty sedíš po pravici Otce. Odtud přijdeš v slávě soudit živé i mrtvé. Prosím Tě, dej nám milost bohabojnosti. Nechť se bojíme hněvu tvé spravedlnosti a věčného zatracení. Ať nikdy nehřešíme. Když bychom přesto padli, ať okamžitě litujeme a z lásky k Tobě se vyzpovídáme.

Můj Ježíši, Ty jsi na kříži vylil i poslední kapky své Krve za naše hříchy. Potom je vskutku nepochopitelné, jak se lidé opovažují opět hřešit. Je nesmírnou urážkou pro Tebe, že tak zneužívají tvou lásku, tvou trpělivost a tvé milosrdenství.

Prosil jsi o to: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Smrt přijde náhle pro všechny, kteří ji nečekají. Ale bude velká radost pro ty, kdo jsou připraveni, aby se objevili před tvou soudnou stolicí. Ti už se sami očistili ve svátosti pokání. Tvoje vzácná svatá Krev umyla jejich duše do sněhobíla. Oni nepadnou do soudu, ale s plesající radostí vejdou dovnitř, na svatbu. Ó, Ježíši můj, kéž by si každý předsevzal znát tvé Slovo, učení svatého evangelia a tvá poselství, v nichž opakuješ Písmo svaté. Tak by se nikdo neztratil. Lidé by žili v lásce a pokoji na zemi. Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět