1152. Vize Ježíše a poselství svatého Petra ze dne 29. března 2020.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


SVATÝ PETR A BOUŘLIVÉ MOŘE


Pán mi ukázal stav v církvi. Viděla jsem, že baziliku svatého Petra – v mystickém významu – obklopuje bouřlivé moře. Jeho vlny zaplavily Řím a spolu s ním i Evropu. Moře s sebou strhlo mnoho obětí. Viděla jsem několik člunů, v nichž se lidé modlili růženec, v jiných člunech se kněží modlili v přítomnosti eucharistie. V bouřlivém moři mnozí volali o pomoc. Většina lidí se utopila, než přišla pomoc, ale někteří unikli včas. Mnoho člunů se začalo naplňovat vodou, ale nějaká síla je udržovala na hladině. V zuřící bouři se objevil svatý Peter a řekl toto:

Moje děti, církev teď zažívá stav, který jsem prožil i já, spolu s apoštoly na Galilejském moři. Ve svém strachu jsem volal: "Pane, zachraň mě!" [Mt 14, 24-33]. Ve světě vládne bezbožnost. Chrámy stojí, jsou ale prázdné. Evropu zaplavilo novopohanství, zatímco církev Ježíše Krista byla zatlačena do pozadí.

Nedivte se, že nová pandemie postihla Evropu a svět! Epidemie bude mít mnoho smrtelných obětí a ti, kdo onemocní, dostanou příležitost k obrácení.

Teď žijete v období strachu a pochybností. Pán se mě zeptal: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" S pevnou vírou, s důvěrou se spolehněte na Ježíše, který na vás nezapomene ani na okamžik. Během zkoušky věřte, že On je všemocný a jeho milost překypuje i navzdory hříchu.

Mé děti, člověk nepravosti je už připraven vládnout. Jeho prostřednictvím Satan zpečetí svou moc. Ti, kdo ho následují, už mu připravili trůn, na němž může vládnout. Modlete se, neboť on svede i velký počet křesťanů tím, že se prohlásí za skutečného mesiáše.

V Římě převážil chaos a postihují jej nadpřirozené pohromy a nebeská znamení. Pozorujte tato znamení, neboť z nich můžete usoudit na mnoho věcí. Já svatý Petr, skála, vidím smrt církve, ale také její vzkříšení, které se dovrší v den Kristova slavného příchodu. Den a hodina i mně není známá, ale vím, že je blízko. V ten den se Satan ze svého zápasu s Bohem může dostat jen jako poražený.

Konec poselství.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět