1162. Poselství Boha Otce ze dne 8. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POVOLAL JSEM VÁS K DUŠÍM


Mé děti, čas nyní začne velmi rychle pádit kolem vás, protože jsem zrychlil čas, zatímco jdete ke konci všech věcí. Chci přivést hřích na zemi ke konci.

Váš čas je nyní velmi omezen a velmi málo vám jej zbývá, abyste dokončili to, k čemu jsem vás povolal. Já jsem největší ze všech Králů. Budete stát přede Mnou s prázdnýma rukama?

Když jsem vás povolal k duším, budu od vás volat k zodpovědnosti za tyto duše. Budu od vás vyžadovat odpověď, až budete v tom čase stát přede Mnou.

Přemýšlejte o tom, když plánujete, co z vašich dnů ještě zbývá.

Bůh Otec


Mt 24, 22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

Ž 10, 13: Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?

Ez 33, 6-8
6: Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev k odpovědnosti.
7: Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.
8: Řeknu-li o svévolníkovi: Svévolníku, zemřeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.

Zj 20, 12: Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
zpět