[ 1164

1164. Poselství Matky Spásy ze dne 10. května 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NEZOUFEJTE, BUĎTE SI JISTI BOŽÍ OCHRANOU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
milovaní Boží lidé:


Žehnám vás mým srdcem, žehnám vás mou láskou.
Zůstaňte na pravé cestě, na cestě vedoucí k věčnému životu.

Jdete pomalu, krok za krokem, vedeni pošetilostí [Př 14, 9], aniž byste dbali na volání mého Syna a mého volání, takže kříž se pro vás stává těžší.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neodchylujte se od učení mého Syna. Musíte zůstat velmi pozorné a ochotné poslouchat. Můj Syn vás vede po cestě Boží vůle, abyste překonaly překážky, které jste vytvořily a které vám zabránily vidět jasnost, k níž vás vede poslušnost.

Mějte na paměti, že musíte být schopné říct "ANO, ANO, nebo NE, NE" [Mt 5, 37], ale bez vlažnosti. Musíte zůstat na přímé cestě, kde není závist nebo soupeření, protože to jsou okovy řetězů, které vám brání dívat se výš, kam vás chce vést můj Syn. Musíte rozpoznat své osobní slabosti, protože vás vedou k pohrdání milostmi, jimiž můj Syn zdobí duše.

Děti, dospívejte v tomto čase, neupadejte do svéhlavosti, abyste neprošly bolestí, která podmaní lidské stvoření, dokud je nepřivede k poslušnosti.

Je tolik zájmů, číhajících kolem lidu mého Syna, které vás povedou k přílišnému utrpení, a proto vás volám, abyste nezapomněly na mé prosby.

Čiňte nápravu, modlete se k mému Synu s upřímným srdcem, žíznící po Boží Lásce.

Nezapomeňte na utrpení, k němuž směřujete, buďte pokorné, ale nezoufejte, buďte si jisté Boží ochranou. Můj Syn vás tolik miluje, že posílá svého milovaného anděla pokoje, aby vám byl oporou ve chvílích největšího zmatku.

Modlete se, mé děti, modlete se. Překvapí vás "zpráva, která otřese lidem mého Syna", ale neupadněte do sklíčenosti, setrvejte i nadále v pravém magisteriu církve mého Syna, k němuž jste byly a jste povolány.

Modlete se, mé děti, země se stále třese.

Modlete se za Japonsko, modlete se za Kalifornii, modlete se za Mexiko, modlete se za Chile.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, oheň tu chvíli [utrpení] činí tíživější.

Modlete se, mé děti, modlete se s láskou a připravte se na tento 13. květen, nezapomeňte, že se musíte zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci, jakoby to bylo POSLEDNÍ ZASVĚCENÍ.

Chráním, ochraňuji, zachraňuji a osvobozuji každé z mých dětí v trvalé stálosti, děti věrné mému Synu.

Děti, zůstaňte ve střehu, nezanedbávejte duchovní cestu. Nebojte se mých varování, bojte se ztráty své duše [Mt 16, 26].

Ti, kdo se zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a zůstanou věrní mému Synu, obdrží milost mé ochrany.

Nebojte se!
Nejsem to já, kdo je vaše Matka?

Žehnám vám, miluji vás, cením si vás.

Matka Maria

zpět