1166. Poselství Boha Otce ze dne 14. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDYŽ VŠECHNO PADNE DO CHAOSU


Mé děti, svět kolem vás se právě navždy mění. Mnoho duší bude navěky ztraceno v bitvě, která přichází k zemi. Chaos bude vládnout. Teror bude všude, ale vy se nemusíte bát, jen věřte, že Já mám pro vás plán. Mám plán k tomu, jak vás ochránit a postarat se o vás, než pro vás nadejde čas jít ke Mně domů.

Vaše vykoupení je nyní velmi blízko. Dokončete práci, ke které jsem vás povolal. Buďte připraveni.

Nezapomeňte, že když vše kolem vás padne do chaosu, Já jsem stále s vámi.

Bůh Otec


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

Mt 24, 29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

Iz 13, 9: Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
zpět