1176. Poselství Matky Spásy ze dne 23. května 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

TOUHA PO MOCI ODDĚLUJE LIDI OD BOHA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám svou mateřskou láskou.

ZLO PRONÁSLEDUJE MÉ DĚTI; TAK TOMU BYLO PO CELÉ VĚKY [Zj 17].

Had přišel, aby vzal s sebou děti mého Syna, uchvátil je tisíci způsoby skrze mysl a myšlenky tím, že u těch, které jsou extrémně racionální, vyvolal bezdůvodné otázky.

Nevědomost a arogance člověka se opakuje v této generaci, která touží být jako Bůh a nezodpovědně nakládat s životem. Touha po moci odděluje lidi od Boha, držíc je jednou v záležitostech nebe a jindy v záležitostech světa. Proto v každém okamžiku jsou lidská stvoření obklopena malomocenstvím, které se přenáší nedovolenými činy, protože je vidí jako dobré, ale jejich svědomí jim říká, že dobré nejsou, a že jdou proti Božímu Zákonu.

Hranicí mezi dobrem zlem je jeden krok lidského ega. Je to okamžik, kdy stvoření se zahalí temnotou a vstoupí do něčeho, z čeho pak nemůže vyjít.

Světový vůdce trpí, vzbuzuje obdiv, ale i obavu lidstva.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace přijala zneuctění lidstva a tato zneuctění mají za následek jeho celkovou očistu.

Chaos, kterému musí lidstvo čelit, není hmotné povahy, jak se obává velká část mých dětí. Největší chaos přichází, když Bůh je vyhoštěn a kdy ti, kteří nejsou částí pravého magisteria církve, se postavili před Něj.

Moji milovaní lidé:

Existuje virus, který je horší než ten současný – je to nedostatek důvěry v mého božského Syna.

Člověk nemá vůči mému Synu žádnou úctu, protože se od Něj oddělil. Nejhorší pandemie, která v této generaci existuje, je ztráta víry, která vyvolává rozdělení a pronásledování v lidu mého Syna vůči mým oblíbeným synům a vůči lidem mého Syna, kteří se zavázali evangelizovat Božího lid.

Milovaní, ti, kdo kážou, jsou donuceni k mlčení, kdo pozvedají své hlasy, jsou deptáni, na ty, kdo oznamují Slovo mého Syna a mé slovo, jsou uvalovány strašné tresty. Ticho a mlčení mých dětí je zárukou vítězství zla nad naivními.

Velká temnota se vznáší nad lidem mého Syna, temnota, způsobená vulkanickými erupcemi, silným větrem, který zvedl písek a hlínu, a zabránil slunci mít převahu. Voda moří stoupne znenadání a mé děti budou trpět. Příroda bude jednat bez varování, bude jednat s nesmírnou silou.

Nemoci se rozmnoží v různých podobách a nedůvěra mezi lidmi světa bude růst, dokud se nakonec nebudou bát jeden druhého.

Hvězda Slunce vyvolá u člověka strach a nárůst elementů přicházejících z vesmíru a padajících na Zem, způsobí poplach.

Hřích musí být odčiněn, nejdřív rukou člověka, pak Boží ruka bude působit na lidstvo, poté, co muž zatracení zbičoval hříšné lidstvo.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: budete hledat Pravdu a nenajdete ji, proto v tomto čase musíte být jedno s mým Synem, musíte být obráceny, abyste nebyly obětí zmatku, musíte být silné, být stvoření víry, plné lásky ke Kristu eucharistie a důvěry v pomoc shora.

Nabízím vám mou ochranu a pomoc, ale pro to musíte hledat Boží Království [Mt 6, 33], žít v neustálém obrácení, pracovat a jednat v podobnosti s mým Synem.

Co přichází, přijde, jako to, co jsem oznámila a čemu jste neuvěřili…, a tak v mžiku oka přijde pohroma.

Ukryjte se pod mým mateřským pláštěm, povedu vás k mému Synu, abyste se mohli radovat z věčné slávy.

V jednotě s Nejsvětější Trojicí.

Matka Maria
zpět