[ 1185

1185. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS NENÁVISTNÍKŮ


Mé děti, přichází čas extrémního pronásledování, v němž budete nenáviděny kvůli mému jménu. Lidé, kteří milují svět, vás budou nazývat nenávistníky, ale jsou to oni, kdo chrlí nenávist.

Nenávidí Mne a nenávidí vše, co se Mi podobá. Čas nenávistníků přijde brzy. Musíte mít silnou víru, abyste v tom čase nepřešly na stranu nepřítele.

Nenechejte se odradit, až pronásledování přijde, ale radujte se, neboť jejich nenávistí je vaše nebeská odměna navýšena.

Chci, abyste věděly, v co věříte, abyste byly opravdově moji a být kdykoli připraveny, že vás zavolám ke Mně domů.

Ježíš


Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

zpět