1197. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

Milovaní lidé:

POKRAČUJTE NA CESTĚ OBRÁCENÍ.


Zůstaňte v mé Lásce a harmonii tváří v tvář zmatku, kterému čelí tato generace. Buďte pravdivými svědky mého učení a dovolte, aby se rozvinuly dary a ctnosti, jež na každého z vás vylil můj Duch Svatý.

Moji lidé, musíte naplnit mou vůli, v každém okamžiku svého života plnit Boží Zákon a musíte odmítnout jít tam, kde život na zemi je pro vás snazší, ale vede vás k činům a jednání mimo mé učení [Mt 7, 13-14].

Děti: tato chvíle, kterou žijete je těžká, je zkouškou pro všechny, kdo jsou moji. Jste pokoušeni znovu a znovu ďáblem, který se toulá kolem a hledá kořist uprostřed lidstva, jemuž chybí láska a úcta ke Mně, chybí jim věrnost a porozumění, takže "Jsem odmítnut", a proto můj Duch Svatý nemůže být vylit do všech, kteří jsou moji.

Přicházím a hledám lidi mého svatého zbytku, mou církev zbytku, v níž budu vylévat všechnu svou Lásku, aby mohla pokračovat, neoslabená v okamžicích Velkého soužení, které budou současně časem vítězství.

Moji milovaní, byl pro vás nastaven směr k následování jako výsledek zneužité vědy, zaplavující vás omezeními světového řádu, který bude stále šířit větší bolest a větší kontrolu nad lidstvem, s cílem izolovat vás, abyste byli více zranitelní. Musíte si být vědomi duchovní a duševní bitvy, v níž se nacházíte, protože jste nejvíc obklíčeni těmi, kdo jsou daleko ode Mne.

Sociální chaos se bude šířit ze země do země jako mor, když člověk, jenž je omezen ve svém jednání a činech se stává mentálně narušeným. Je to dílo nepřítele člověka.

Nastal čas, moji lidé!

Jste jako "ovce uprostřed vlků, proto buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice" [Mt 10, 16].

Ale neznepokojujte se kvůli tomu, neboť můj Duch Svatý vám pomůže vytrvat až do konce. Odevzdejte se Mně a "Já budu mluvit za vás" [Mk 13, 11]. Nemějte strach, i když mým Slovem bude pohrdáno a svátosti zesměšňovány, neodvracejte se ode Mne, zůstaňte Mi věrní.

Moji lidé: Zůstávám s vámi, jsem přítomen, skutečný a opravdový v mém Těle, v mé duši a v mém božství v eucharistii! Nezapomeňte, že jsem věrný mému lidu!

Modlete se, mé děti, modlete se. Velké národy povstávají ve vnitřních duchovních bitvách. Můj lid je pronásledován.

Modlete se, mé děti, modlete se. Útisk lidstva povede ke konfrontaci mezi lidmi, dokud se náhle neobjeví válka.

Modlete se, mé děti, modlete se. Magnetický pól Země se pohybuje směrem k Rusku, není to náhoda, ale znamení lidem, aby se probudili.

Rusko napadne svět a povede jej k utrpení.

Moji milovaní, uvidíte velké přírodní jevy, nebojte se, uchovejte si víru, buďte opatrní a pomáhejte jeden druhému.

Lidstvo bude hladovět kvůli světové hospodářské krizi.

Modlete se, neochabujte ve víře, buďte pravdiví.

Buďte můj lid v Duchu a Pravdě.

Má Matka vás ochraňuje, zůstaňte s ní, neoddělujte se od mé Matky.

Modlete se a čiňte nápravu. Modlete se.

Žehnám vám, vytrvejte ve svém obrácení.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět