1199. 21. června 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 12. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CHAOS, NENÁVIST A URÁŽKY – 12. září 2019 (č. 939)


Mé děti, varoval jsem vás před těmito časy v mém svatém Slovu. Všimly jste si? Vstoupily jste do času, který nebude podobný žádnému před ním.

Čas, do něhož jste vstoupily, bude naplněn chaosem. Chaos vnikne do všeho, co vidíte. Pronikne do počasí, do Země, do zvířat a do lidí.

Nenávist ovládne atmosféru Země. Tolik nenávisti jednoho k druhému, tolik nenávisti k těm u moci. Tolik nenávisti…

Nenávist bude panovat. Řekl jsem vám, že mnozí budou zraňováni urážkami. Mnozí už jsou, a přesto budou silnější.

Všechny tyto okolnosti současně vytvoří atmosféru nepodobnou ničemu před tím, a tato atmosféra, tolik nepodobná té, kterou jsem pro vás stvořil, abyste v ní prodlévaly, povede lidi k provádění zoufalých činů. Násilí se stane běžným před mým návratem a válka bude na obzoru, až vykročím na oblaka, abych zavolal mé děti.

Udržte se v tom, co přichází, mé děti, stejně jako v tom, co je nyní kolem vás. Vrátím se brzy.

Váš Ježíš


Mt 24, 4-15
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15: Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost', o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj!
zpět