120. Poselství Matky Spásy ze dne 30. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TI, KDO NEZNAJÍ TATO PROROCTVÍ, BUDOU HANEBNĚ OKLAMÁNI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

má láska zůstává u každého z vás...

Nezapomínejte, že já jsem Matka lidstva [Jan 19, 27], Matka a Královna celého stvoření. Jsem Matka lidstva, ale přesto se zdá, že toto slovo a označení Nejsvětější Trojicí nebylo mými dětmi plně pochopeno...

Nevolám vás, abyste přišli ke mně proto, že bych byla větší než Nejsvětější Trojice. Volám vás, abyste přišli ke mně, protože ustanovením Nejsvětější Trojice jsem byla určena, abych vedla lid mého Syna a přimlouvala se za celé lidstvo, abyste mohli opět nalézt cestu Pravdy, spásy a pokoje.

Byla jsem pověřena Nejsvětější Trojicí, abych v tomto pro lidstvo rozhodujícím čase natáhla svou ruku k vám, nabídla ji vám a přivedla na bezpečné cesty ty, kteří mi to dovolí.

Rozdrtím hlavu zla [Gen 3, 15], a protože Boží vůlí znám všechny budoucí události, oznamuji vám, co se blíží, abyste se v duchu náležitě připravili, poznali Boží Slovo a nenechali se zmást modernismy, které nejsou Boží vůlí.

Jako Boží děti máte povinnost znát Písmo svaté, rozpoznat Boží vůli v Přikázáních a poznat, že byla, jsou a budou stále stejná, a že nejsou předmětem výkladů [Ex 20, Mt 24, 35].

Ďábel je lstivý a chce přivést církev mého Syna do chaosu, do rozkolu. Proto se trápím a přicházím k vám znovu jako Matka, abych vás vyzvala k rozlišování, modlitbě, meditaci, a jako můj Syn, abyste uváděli do praxe každé slovo evangelia [Jak 1,22].

Mé děti nejsou netečné, pokud jde o jejich práci a jednání...

Mé pravé děti trpí žízní po duších a potřebou přinášet Boží Slovo svým bližním [Mk 16, 15] a dávat jim vědět, co má přijít, aby si pospíšili a vstoupili na cestu obrácení.

Mé děti, dobře víte, že mocná elita, která manipuluje celým lidstvem, se připravuje představit antikrista. Proto vás naléhavě prosím, abyste se vy, mé děti, nenechaly oklamat, protože ti, kdo neznají tato proroctví, budou hanebně oklamáni, naprosto zmateni a vehnáni do ohňů pekla, protože budou pohrdat mým Synem a milovat podvodníka.

Tento současný chaotický scénář je připravován po celé zemi, aby postupně uvedl lid mého Syna do způsobu uvažování, které potřebuje mimořádnost, aby vše vydržel. Církev mého Syna nechce otevřít oči a uznat, že to, co je mimořádné, co je nejpozoruhodnější věcí, kterou má, je Tělo a Krev mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik jen vás mě nemiluje! Kolik vás mnou pohrdá! Kolik vás popírá moji neposkvrněnou čistotu!

... Ale i tak jsem Matkou těch, kdo mě odmítají, nemilují, protože s mým Synem, a spojená s Ním, jsem vás také nesla ve svém mateřském lůně jako Matka všeho lidstva. Můj Syn trpěl těsností mého mateřského lůna jako každé lidské stvoření a nabídl toto omezení spolu se mnou lidem tohoto času, těm, kteří trpí omezením své mysli, vůle i srdce a uzavírají se, aby nic neviděli, neslyšeli a nepoznávali.

Jako "Žena, oděná Sluncem" [Zj 12, 1], sdílím s mým Synem toto Světlo, které rozděluje a jímž osvěcuje všechny duše. Není to titul vyjadřující úctu, je to realita mého mateřství celého lidstva, a právě jím, v oddanosti ke mně, vládkyni obou Amerik, vedu za ruku tyto vzpurné lidi k mému Synu, aby byli hodni věčného života.

Nechci, abyste mě uctívali víc než mého Syna, ale opravdu chci, abyste mě poslouchali, abych vás mohla vést v lásce a být váš Přímluvce před Nejsvětější Trojicí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, rmoutím se pro mé děti, které mnou pohrdají, ne kvůli tomu, že pohrdají slovy této Matky, ale protože tím, že mě odmítají a nejdou po správné cestě, kam je vedu svou rukou, samy překážejí mému určení být Přímluvce a průvodce k věčné spáse. Hledáte falešné cesty, a tyto krátké cesty jsou přesně těmi, které vás povedou k jedinému náboženství, kde bude panovat podvodník.

V tomto čase je tak mnoho poselství a volání... Měli byste zůstat v neustálém rozlišování, protože je Boží vůlí, že jsem byla ustanovena Nejsvětější Trojicí jako Přímluvce mezi lidmi a Bohem.

Žádný nástroj vybraný nebem nemůže žádnou duši odsoudit, nebo ji poskytnout věčný život...
Žádný nástroj není Bohem, aby odsoudil duše do propasti, nebo daroval věčný život bližnímu...

Skrze naše věrné nástroje vás varujeme. Skrze naši prorokyni vám oznamujeme celou Pravdu, jakkoli může být bolestná a znepokojující. Můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6] a nezatajuje svému lidu, co jej z nevědomosti může vést k zatracení.

Považujete tato volání za katastrofická a děsivá, ale jsou tím, čemu bude čelit tato generace [Mt 24, 21] kvůli tomu, že je neuctivá, pokrytecká, lživá, falešná, chybí ji pokora před Božím Slovem, kvůli svému kacířství, kvůli neustálým hříchům proti Duchu Svatému [Mt 12, 32], ale můj Syn a já vždy velebíme Boží milosrdenství, neboť jste-li ve stavu kajícnosti a obrácení, můj Syn neodepře odpuštění nikomu, kdo ukáže opravdovou lítost.

Kolik jen mých kněží mluví k lidu mého Syna proti výzvám mého Syna a této Matky! Zjevení se nachází v Písmu svatém [2Tim 3, 16], ale jeho vysvětlování neskončí, dokud lid mého Syna nenajde cestu. Nemůžete být vlažní a sloužit dvěma pánům [Mt 6, 24], [Zj 3, 15-19].

Mé věrné nástroje jsou inkoustem, jenž slouží k napsání Boží vůle, ale inkoust není nepostradatelný, podstatné je Boží Slovo, protože i kdyby byl inkoust, bez Božího Slova by je nebyly schopny napsat. V tomto čase ať pýcha nenaplňuje srdce mých nástrojů, ale ať je to pokora, která je vede.

Každý, kdo se staví na první místo, není můj pravý nástroj.

Pravý nástroj Otcova Domu je ten, kdo vám předává Boží Slovo, abyste nesešli z cesty, kdo vám je předává, abyste se neoddělili od mého Syna a ode mne, abyste se nestali nevěrnými Božímu Slovu, aby vás nabádali k obrácení [Mk 1, 12-15], probouzeli lidskou vůli a smysly ducha, které vás znovu a znovu volají žít v Boží vůli, abyste nebyli ztraceni...

V tomto čase musí mít lidstvo nutné poznání k přípravě, a ne aby se dostalo do spárů Satana. V tomto čase je pro vás nepostradatelné – probuzení srdce, myšlenek a ducha, otupené tím, co je světské a hříšné.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, naléhám na vás:

Modlete se za Peru, tento lid bude silně otřesen mohutným zemětřesením.

Modlete se, děti, za Japonsko, radioaktivní zamoření, které přinese celému lidstvu, nebude mít obdoby.

Modlete se, třetí světová válka nepřijde náhle, jak už jsem se dříve zmínila, ale už delší čas dozrává a stále se rozvíjí, až do okamžiku, kdy se projeví v plnosti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, nezapomínejte na ně ve svých modlitbách.

Modlete se, mé děti, modlete se, přichází epidemie s novou nemocí, kvůli níž přijdu ve spěchu, abyste nezahynuly kvůli tomu, co věda nebude moci odhalit.

Modlete se, mé děti, za svatou církev, svatou, jako je svatý můj Syn.

Modlete se, připravte se na velkou událost milosrdenství, připravte se na Varování, během něhož se od vás neodloučím.

Žehnám vám, mé děti. Můžete vstoupit do archy spásy, kterou je mé Neposkvrněné Srdce, protože po všem soužení mé Neposkvrněné Srdce zvítězí ke slávě Nejsvětější Trojice.

Mé požehnání nechť je na každém z vás...

Matka Maria
zpět