1203. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

ČLOVĚK BUDE ZKOUŠEN AŽ K VYČERPÁNÍ


Milovaní Boží lidé:

Jste děti Boha Otce, jste Jím velmi milováni.

Boží Slovo je neomylné, proto lidé pokračují na své cestě ve směru, který ukazuje každé Slovo, jež vyšlo z Božích úst. [Ž 19, 9; 2Petr 1, 20-21].

Jste lidé, kteří jdou uprostřed strastí tohoto času, k nimž bylo lidstvo přivedeno. Proměna, v níž žijete, nebyla nikdy zamýšlena člověkem tohoto věku.

Naše Královna a Matka předjímala, že velcí nepřátelé Boha budou pociťováni v celém lidstvu, ale tato generace jí nevěřila. Tolik lidí, kteří v minulosti byli věřící a nyní opustili víru, jsou částí katastrofálního stavu lidstva, které bylo tak často vyzýváno k obrácení a neposlechlo, jako neposlechli v Sodomě a Gomoře [Gen 19].

Přišel jsem znovu, abych žádal o OBRÁCENÍ zatvrzelá srdce, která nezměkla.

Přišel jsem před tato srdce z kamene, která nepřipustí, že Slovo, přicházející shora, se jich dotýká, aby je zcitlivěla.

Slovo OBĚŤ bylo odstraněno a nahrazeno slovem LHOSTEJNOST, slovo, jež rezonuje v lidských stvořeních, která se přizpůsobila tomu, co si přeje většina, aniž by analyzovala následky pro duše, které pohrdají Boží vůlí.

Vůně svatosti byla v chrámech ztracena, i velebnost posvátného a úcta k svatosti, stejně jako jsou ztraceni někteří zasvěcení našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, když se stali světskými a odevzdali se marnivé slávě.

Lidé trestají sami sebe tím, že nad sebou vynášejí soud, přitahují vážné a velké pohromy, následek pohrdání k našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, skutečně a opravdově přítomnému v nejsvětější oltářní svátosti.

Boží Slovo v Písmu svatém je znesvěceno, Přikázání Božího Zákona jsou snadno zapomenuta a pozměněna s velkou lehkostí, a výsledkem je: UTRPENÍ LIDSTVA.

Milovaní Jediného a Trojjediného Boha, Boží Dům je znesvěcen, a to nepřestává. Věrné Boží děti už nevědí kam jít. Boží lidé se nacházejí v dlouhé noci v Getsemanské zahradě se svým Pánem a Králem Ježíšem Kristem, ustaraní, zranění a hladoví. Vědí, že jdou k těžšímu a bouřlivějšímu času, kdy rozdělené Mystické Tělo Krista se bude střetávat a rozkol získá půdu.

Boží lidé, virus, který drží lidstvo v napětí, je začátkem VELKÉ ZKOUŠKY, která postihne celé lidstvo, jež je odstranění pocitu hanby této generace. Litujete ty, kdo trpí kvůli obětem této virové nemoci, ale nestaráte se o nevinné, kteří jsou stále obětováni potratem.

Tento virus není jen další virus, není to psychická porucha, tento virus vede k smrti člověka ve větším počtu, než vám bylo řečeno, protože byl přidán jako další prostředek, který ďábel používá, aby ničil a dezinformoval lidstvo.

V několika dnech byly vybudovány velké nemocnice, ale pro jiné účely, než se původně myslelo. Brzy budou použity, neboť virus cestuje kolem světa a překvapuje svět. Lidstvo bude trpět hladem, vyčerpané národy padnou v boji.

Otcův Dům vám již oznámil jeden z cílů světového řádu: Omezit světovou populaci a vy, vy jste to nechali bez povšimnutí.

Další virus přichází a bude devastovat lidstvo bez rozdílu. Proto nezapomeňte, že musíte být připraveni, aniž byste opovrhovali tím, co vás přivádí k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu: POUŽIJTE SVÁTOSTI!

Důvěřujte naší Královně a Matce, modlete se svými činy, abyste mohli být svědky mateřské lásky, modlete se svatý růženec a modlete se svými díly a svým jednáním.

Zlo se projevuje ve světě, neberte na lehkou váhu toto volání, které vám přináším, je to NALÉHAVÉ VOLÁNÍ, legie démonů si podmaňují ty, kdo je přijímají, a tím se zříkají Boha.

Chvíle, které mají přijít, způsobí velké utrpení lidstva, víc pro ty, kdo opovrhli vírou. Varuji vás před bičem ďábla na lidstvo.

Modlete se, Boží děti, modlete se. Země se bude silně třást.

Modlete se, Boží děti, modlete se. Násilí člověka se zintenzivní.

Boží děti, od úsvitu musíte uctívat Boha Jednoho a Trojjediného v jednotě s andělskými hierarchiemi. Člověk bude zkoušen až k vyčerpání, zatímco bytostem víry bude pomáháno uprostřed soužení, v tomto období před Velkým Varováním. Bůh dovoluje, aby jeho odhalení byla naplněna způsobem, který člověk neočekává, ani nedokáže předvídat, jako tomu bylo nedávno v církvi.

Pokud jde o vás, nebojte se, udržujte svou jistotu, že jste Božími dětmi, dětmi naší Královny a Matky, dětmi Boží Lásky.

Nebojte se pravdy, kterou vám přináším z nebe, abyste si uvědomili Boží věrnost vůči jeho lidu. Nemějte strach, jste zpraveni už předem. Zůstaňte věrní Bohu a jeho Přikázáním a zbytek vám bude přidán navíc.

Buďte opravdovými dětmi Boha.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět