[ 1204

1204. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NOVÁ ODVAHA


Můj Duch se začíná pozvedat v mých dětech a činí je odvážnější než kdy dříve. Vykonám nové hrdinské činy skrze mé děti, které nejeví žádný strach z člověka. Učiním ohromná díla, aby Mě nevěřící mohli poznat a pochopili, že jsem Bůh. Jejich odměna bude velmi veliká. (Těch, kdo Jej odvážně obhajují).

Budete jedním z těch, kdo je pro Mne v tomto čase? Když tyto časy se stanou ještě temnější a objeví se pronásledování, zapřete, že jste moji?

Budete stát při Mně, nebo padnete?

Ježíš


Př 28, 1: Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje, ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče.

Sk 4, 29-30
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.

Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

zpět