1207

1207. 28. června 2020: Připomínka poselství Boha Otce ze dne 26. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ BOUŘEČtvrtek, 26. září 2019… (č. 950)

PŘIPRAVTE SVOU VÍRU


Mé děti, musíte se připravit, neboť přichází bouře. Není to obyčejná bouře. Je to bouře, přicházející do pozemského počasí, ale víc než ta; je to bouře, přicházející do pozemského ekonomického systému, a je to bouře přicházejícího totálního chaosu, který byl dán do pohybu nepřítelem vašich duší.

Všechny tyto bouře se budou setkávat, aby vytvořily ve vašem životě bouři nepředstavitelného rozsahu, neboť každá se žene svou cestou spolu s těma dvěma. Pro mé lidi není způsob jak se plně připravit na všechno, co uvidíte a prožijete. Připravte svou víru, a ta vás tím provede.

Připravte svou víru – vybudujte si život na své nejsvětější víře a věřte Mi jako nikdy dříve. Věřte Mi, že vám zajistím všechny vaše potřeby, až pracovní místa zmizí ze Země. Věřte Mi, že vás povedu, až vaši zlí vůdci zvítězí. Věřte Mi, že vás ochráním uprostřed chaosu a zmatku. Věřte Mi, že vás udržím v bezpečí až se válka a násilí vystupňují na neočekávanou úroveň.

Každá z těchto bouří dá do pohybu věci, předpověděné v mém svatém Slovu. Konec všech věcí se rychle blíží. Připravte se, neboť půjdete brzy domů.

Bůh Otec


Ju 1, 20-21
20: Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém,
21: uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

Zj 6, 1-10
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
zpět