1208. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ODVRAŤTE SE


Mé děti, řekl jsem vám, že nárůst světla a temnoty v každé duši bude patrnější každým dalším dnem, jak člověk vstupuje do nových úrovní zvrácenosti a násilí, a je to pravda.

Vzrůst temnoty v těch, kdo jsou blízko vás a neznají Mě, způsobí, že se mnozí od vás odvrátí v tomto čase. Temnota v nich zahání světlo mého Ducha ve vás. Ať vám leží na srdci, aby rozumělo tomu, co se v těchto časech děje v Duchu, abyste se netrápily, když odejdou.

Ježíš


Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

2Kor 6, 14-18
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
17: A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodin a 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu'
18: a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů.'
zpět