[ 1209

1209. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AŤ UŽ SLOUŽÍTE KOMUKOLI


Proč se nazýváte mým jménem, když nejste moji? Proč tvrdíte, že jste moji, když všechny vaše volby jsou pro mého nepřítele? Proč podporujete zlo ve světě a dáváte svůj souhlas způsobům mého nepřítele a vyslovujete mé jméno? Nepodléhejte sebeklamu, neboť Já nebudu považovat za nevinné, kdo tak činí.

Neboť vy, kdo následujete program mého nepřítele ve vašem světě, vy, kdo schvalujete zlo, které zavedl, vězte, že vás nebudu považovat za nevinné. Složíte Mi účty z toho, proč jste ho podporovali.

Ať už sloužíte ve svém životě komukoli – Mně, nebo mému nepříteli, nemylte se, budete mu sloužit i ve věčnosti.

Vyberte si moudře, budete si vybírat jen jednou.

Ježíš


Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Ex 20, 7: Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Jan 8, 44-45
44: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
45: Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

zpět