1211. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEN MÁLO LIDÍ PŮJDE S VÁMI


Mé děti, přichází čas, kdy jen málo lidí půjde s vámi.

Pronásledování zesílí nejen proti mým lidem, ale také proti všem, kteří jim pomáhají. Kvůli tomu nenajdete pomoc mezi lidmi světa.

Svět vás odmítne, mé děti. Budete také vyhnány na ulici, ale Já sám vás ubytuji u sebe. Odmítněte zapřít mé jméno a Já vás vezmu rychle s sebou domů k vaší nebeské odměně. Svět není váš domov.

Až nenávist ke všem, kdo nesou mé jméno, prostoupí svět, ti, kdo nesou mé jméno, budou nuceni se sjednotit.

Ježíš

Poznámka: V této chvíli jsem viděla skupinu křesťanů na mýtině v lese – Bible byla zakázána, a tak si vzájemně připomínali biblické verše, které znali. Jeden z nich začal mluvit o jednom verši a někdo jiný začal hovořit o souvisejícím verši, a když všichni promluvili, bylo mezi nimi hlásáno celé kázání. Viděla jsem, že se to stalo hrou, kterou si hráli s velkým potěšením v tomto neradostném čase. A viděla jsem, že Duch Pána byl mezi nimi, když debatovali o jeho Slovu, cítili Jej tam, a nacházeli v tom útěchu. Věděli, že jsou spojení s nebem, i kdyby se stalo cokoli.


Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Ž 133, 1: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Ef 4, 1-3
1: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2: dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
zpět