[ 1215

1215. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE SATAN EXISTUJE


Můj milovaný lide:

Život mého lidu pulzuje v nitru mého kříže slávy a majestátu, každé z mých dětí utváří můj kříž lásky, každé z mých dětí, které usiluje o obrácení, přitahuje mé milosrdenství.

Můj lid stojí pevně ve Mně, žije ve Mně a vstupuje do Mne ve svatosti.

Moji lidé, volám vás bez přestání a vy Mě bez přestání neposloucháte a stále Mě urážíte.

Opovrhujete mým Slovem, aniž byste Mě znali. Jste duchovně slepí a odmítáte vidět s novýma očima a zapomínáte, že "člověk žije nejen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" [Mt 4, 4].

Mé děti se vydaly na špatnou cestu, rozhodly se se jít tam, kde jsem je varoval, aby nechodily, aby se neztratily, a přesto daly přednost věcem světa a opovrhují naší Nejsvětější Trojicí a mou Nejsvětější Matkou.

Moji lidé:

Nenajdete většího přímluvce, než je moje Matka, v jejím lůnu jsem přijal život, a proti mé Matce Satan nedokáže zvítězit.

Zapomněli jste, že Satan existuje a že Satan se pozvedá proti člověku, aby jej oklamal a přivedl do věčného ohně [1Petr 5, 8-9].

V tomto přítomném čase je nezbytné, aby se moji lidé sjednotili s mou Nejsvětější Matkou, s její svatostí, s její čistotou a její POKOROU. Tato Pokora, vás přivede k vyvýšení v nebi, neboť "KDO NEMÁ NIC, VLASTNÍ VŠECHNO". Má Neposkvrněná Matka byla vzata do nebe v TĚLĚ I DUŠI, proto se Satan pustil do urputného boje proti mé Matce a proti každému z vás, jejích dětí. Satan bojuje bez ustání a zvyšuje své úsilí v tomto rozhodujícím okamžiku.

Zapomněli jste, že tento pekelný drak užívá svou moc, aby vyvolával války, zmatek, nesvár a rozdělení: ODPADLICTVÍ v mé církvi [Ef 6, 11-13].

Znamení nečekají, a vy si jich nevšímáte. Jste daleko od pochopení reality této generace, kterou Zlý žene do sporů ve všech oblastech života, udržujete svět v nepokoji intrikami, pronásledováním, hladem a nejistotou.

Nenacházíte pokoj a nenajdete jej, dokud nepřijdete ke Mně. Jestli se neobrátíte, Zlý bude bude pokračovat v šíření duchovních pohrom a pohrom, které v minulosti dopadly na lidstvo, dílem utrápené, dílem nevěřící těmto současným pohromám.

Moji lidé, nejsou to jen katastrofy, které k vám přicházejí, ale i sláva mé Matky, aby vám pomáhala, proto přivítejte s láskou modlitbu svatého růžence. Modlete se jej a uvádějte jej do praxe v každém činu a díle svého života.

Jste na váze a chybí vám rozum. Zlý vychyluje rovnováhu k sobě a vy pokračujete, aniž byste brali v úvahu bolest, k níž směřujete.

Moji lidé nevidí neshody, které existují v mém Domě, spory, které rozdělují mé duchovní a můj lid. Kvůli tomu je nyní má církev ve zmatku.

Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese se silou a rachotem. Modlete se za Spojené státy, Mexiko, Portoriko, Střední Ameriku, a zejména za Guatemalu.

Modlete se, mé děti, tektonické zlomy aktivují sopky, spící sopky se probudí.

Modlete se, mé děti, modlete se, buďte silou mé církve!

Modlete se, mé děti, živly vás přivedou k utrpení.

Moje děti, obraťte se, přibližte se ke Mně, neopovrhujte slávou mé Matky!

Je nutné, aby má Matka byla uznána jako Matka lidstva, Spoluvykupitelka a Prostřednice všech milostí.

Zlý uteče, jakmile má Matka bude bude uznána svými dětmi v celé své nádheře.

Nebojte se, mé děti, nebojte se, má Matka vás doprovází, nejste samy.
Nemějte strach, děti!

Já jsem váš Bůh, neopustím vás.

Udržujte svou naprostou důvěru ve Mne.

Žehnám vám.

Váš Ježíš.

zpět