1220. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JSEM TADY


Mé děti, postoje vašeho srdce se Mi nelíbí.

Nevíte, že Mi působí zármutek, když mluvíte špatně o jiných mých dětech? Když posloucháte rouhavé rozhovory? Neuvědomujete si, jaký smutek cítím, když sedím vedle vás a vy sledujete nemorální programy, nebo se díváte na hanebné obrázky?

Přeji si, abyste přezkoumaly své srdce a byly svědomité v doznání svých hříchů, které tam najdete. Přeji si, abyste poznaly, kdy existuje hřích ve vašem životě, a prosily Mě, abych vám pomohl se osvobodit, když to potřebujete.

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu – přišel jsem, abych vás vysvobodil.

Ježíš


Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
71: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

Jak 1, 23-25
23: Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
24: podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.
25: Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

1Jan 1-9
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.
2: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.
3: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4: To píšeme, aby naše radost byla úplná.
5: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
6: Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7: Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
zpět