1221

1221. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBESKÉ BYTOSTI


Čím víc se zlí země budou pokoušet Mě odstranit, tím víc se jim v tom čase budu jasně projevovat Já sám i má obrovská moc.

Mé děti, zázraky a vzájemná komunikace s nebeskými bytostmi se brzy stane mezi vámi více běžnou. Buďte opatrné, protože ti, s nimiž jednáte, byli posláni Mnou a ne mým nepřítelem.

Má nesmírná moc se začíná pozvedat v mých lidech a jejich odvaha se brzy projeví před zraky všech.

Žijete ve věku, jenž se nepodobá žádnému jinému. Uvidíte věci, o nichž jiní mohli jenom snít. Uvidíte některé z posledních duší zachráněných na zemi.

Nakládejte se svým časem moudře, neboť brzy budete stát přede Mnou a budete souzeni.

Ježíš


Petr 3, 3-7
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."
5: Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.
6: Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

Žid 13, 2: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
zpět