1227. Poselství Matky Spásy ze dne 11. července 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

BUĎTE ÚTOČIŠTĚM PRO TY, KDO NEVĚDÍ KAM JÍT


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

V mém srdci pulzují mé děti, které opatruji s láskou a nechci, aby se odvrátily od mého Syna.

Tato generace prožívá těžké časy, které jste přitáhly na sebe tím, že jste pracovaly a jednali mimo Boží vůli.

Boží záměry jsou naplňovány pro dobro duší [Iz 45, 18], a nezapomínejte, že modlitba, kterou se modlíte se zkroušeným a pokorným srdcem, je vždy vyslyšena [Mt 7, 7-8; Mt 21, 21-22], a je to tato modlitba, která dokáže zmírnit sílu všeho, co tato generace zakouší a bude zakoušet podle Božího nařízení.

Mé děti, dívám se na tolik lidí, kteří stále jen opakují slova, zatímco jejich mysl je daleko od těchto slov, jimiž se chtějí modlit.

Je naléhavé modlit se svým srdcem, všemi silami a smysly, modlit se uvědoměle a aktivně za dobro vašich bratrů.

Nechci, abyste ztratily odvahu v tomto čase, ale abyste pokračovaly pod ochranou mého Syna. Žijete v odpočítávání vašeho setkání s tím, co jsem prorokovala lidstvu.

Čiňte pokání v každém okamžiku svého života – kajte se a uskutečňujte nápravu za hříchy, jichž jste se dopustily! Je pro vás důležité, abyste zůstaly v pokoji vzhledem k blízkosti Varování, během něhož se přezkoumáte od základu, aniž by jediný hřích, jediná spáchaná urážka, byly ponechány stranou a nebyly by přezkoumány.

Pro některé to bude lehký vánek, pro jiné opravdová muka, jež pocítí a jimž nebudou moci uniknout, pro jiné to bude návrat k mému milovanému Synu lítostí nad spáchanými urážkami. Jiné nesnesou uvidět nepravosti svého života a budou mít pocit, že umírají, aniž by zemřely, a z toho důvodu se postaví proti lidu mého Syna a připojí se k hordám Zlého.

Tento čin Božího milosrdenství pro duše nesmí přijít, aniž byste se přezkoumávaly znovu a znovu, děti mého Neposkvrněného Srdce. Nepolevujte, vyzpovídejte se ze svých hříchů a už nehřešte.

Církev mého Syna je obklíčena zlem, které všude vyvolává rozdělení, šíří jed starého hada [2Kor 11, 3] v církvi mého Syna, aby duše byly ztraceny.

Už mnoho roků jste byly varovány, abyste se připravily na každou zkoušku, kterou prožíváte a na ty, kterým bude celé lidstvo vystaveno. Očista lidu mého Syna pokračuje a postupně zesiluje, jak se budoucí měsíce budou blížit konci tohoto roku a příštího roku, během něhož vzroste utrpení mystického Těla mého Syna.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že je naléhavé, abyste posílily svou víru tím, že budete duchovně růst, modlit se a vstupovat do poznání díla a jednání mého Syna. Nepodléhejte farizeům a obíleným hrobům, uchovejte si svou víru, aniž byste se obracely zpět. Můj Syn sdílí svůj kalich s vámi, abyste s ním mohly říct: "NE MÁ VŮLE, ALE AŤ SE STANE TVÁ VŮLE" [Lk 22, 42].

Vyzývám vás, abyste se obrátily, abyste neztratily víru a věčný život. Můj Syn trpí kvůli velkému počtu duší, které jdou do propasti, chráněné pýchou, neposlušností a nedostatkem pokory.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, církev mého Syna trpí a vy, jako ovce bez pastýře, se stáváte zmatené.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, Země bude otřesena přitažlivou silou nebeského tělesa.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily svým srdcem, rozjímaly o lásce Boha k vám, rozjímaly o mé lásce ke každému z vás, milované Nejsvětější Trojicí.

Nebojte se, děti, nebojte se, buďte útočištěm pro ty, kdo nevědí kam jít, buďte svědky lásky mého Syna, podřiďte se žádostem mého Syna, čerpejte sílu z evangelia, z Těla a Krve mého Syna, přijímejte Jej náležitě připravené.

Nebojte se, mé děti, poznáte VELKÝ ZÁZRAK, uvidíte výsledek víry, který se naplní v San Sebastianu v Garabandalu, sdílený v mé svatyni v Guadalupu v Mexiku, v Saragoze, v mé svatyni v bazilice Pilier a na místech, kde jsem se zjevovala a kde se stále budu zjevovat na Zemi. Požádala jsem mého Syna, aby požehnal duše celého světa, neboť VELKÝ ZÁZRAK POSLOUŽÍ K OBRÁCENÍ LIDSKÝCH STVOŘENÍ.

Mé děti se budou chtít dostavit do těchto svatyň, i když to bude pro ně těžké. Ty, které uvidí [VELKÝ ZÁZRAK] a ty, které jej vnitřně důstojně prožijí, poznají, že Bůh je ochraňuje, a strach se vzdálí od těchto dětí, které jsou moje.

Pokryjte se drahou Krví mého Syna a připravte se na zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci během měsíce října, zasvěcenému svatému růženci.

Nebojte se, mé děti!
Buďte věrnými stoupenci mého Syna, jeho svatý Zbytek.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět