1236. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OBJEVÍ SE SITUACE


Já budu příčinou, že nastanou situace, které vám pomohou najít správný směr v tom, co přichází. Tyto situace se nyní ve vašem životě vyskytnou, aby vás utvrdily v tom, kdo je na vaší straně a kdo je proti vám.

Ve své mysli jste se spoléhali i na jiné kromě Mne. Odhaluji vám pravdu, abyste poznali, že ti, o nichž si myslíte, že jsou na vaší straně, nejsou takoví všichni. A budete ve velkém nebezpečí, budete-li se na ně spoléhat v tom, co přijde.

Přeji si, abyste Mi důvěřovali a spoléhali jen na Mne.

Ježíš

Poznámka: Viděla jsem neshody, viděla jsem záležitosti jako mé zranění na koleně, ztrátu zaměstnání, potřeby, které se vyskytly, až budeme v nouzi – před tím, než se stanou otázkou života a smrti, jako tomu bude brzy. Někteří lidé, o nichž jste si mysleli, že jsou nyní pro vás, se od vás odvrátili, aby si zachránili svou kůži.


1Sam 18, 8-11
8: Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu nelíbila. Řekl: „Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království.“
9: Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou.
10: Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý.
David hrál na citeru jako každý den. Saul měl v ruce kopí.
11: Náhle Saul kopím mrštil. Řekl si: "Přibodnu Davida ke stěně." Ale David před ním dvakrát uhnul.

Př 3, 5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Jr 17, 5-9
5: Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
6: Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet.
7: Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
8: Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."
9: "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?"

Ž 56, 3-4
3: Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.
4: Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
zpět