1239. 26. července 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. června 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘICHÁZÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ


Mé drahé děti, cožpak nevidíte, co se děje ve světě kolem vás? Temnota začala sestupovat na zem a ti, bez mého Světla, už neuvidí nebo nepochopí Pravdu. Ti, kdo Pravdu odmítají nyní, nebudou moci počítat s tím, že jim bude poskytnuta později, protože se předali temnotě. Ti, kdo Mě nyní znají, budou zářit jako slunce skrze tento temný čas a trpět velkým pronásledováním.

Běda těm, kdo v tomto čase nazývají dobro zlem a zlo dobrem, neboť jejich konec je zkáza. Kajícnost jim nebude udělena, neboť odmítli Pravdu a vybrali si lež. Nejsou moji. Zůstávejte ve Mně, setrvávejte v mé přítomnosti, abych vás mohl ochránit před vším, co má přijít, moji drazí, neboť mnoho zla přijde do světa a vy budete nenávidění pro mé jméno, ale ti, kdo vytrvají do konce, budou zachráněni.

Připravte se na pronásledování, mé děti, protože přichází. Nepřítel je plný hněvu, neboť ví, že má jen krátký čas a chce vaši duši.

Postavte se na odpor a nenechejte se odvrátit od své nejsvětější víry. Povstaňte a odvážně oznamujte mé jméno, protože na konci Já sám vás budu bránit a přijmu vás ke Mně. Nepřítel uvede v platnost zákony proti mému lidu, ale nebude schopen zastavit mé evangelium na zemi, protože Já mám lid, který je smělý a odvážný! Lid, který odmítne být umlčen. Nebojte se, až uvidíte, jak se tyto věci stanou, mé děti, neboť konec je téměř tady a vy půjdete ke Mně domů.

Ježíš


Př 1, 24-26
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach.

Iz 60, 1-2
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Iz 5, 19-24
19: A říkají: "Nechť urychlí a uspíší své dílo, ať je uvidíme: nechť se přiblíží a uskuteční úradek Svatého Boha Izraele, ať jej poznáme."
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní samu před sebou.
22: Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatných v míchání opojných nápojů,
23: těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.
24: Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech, tak ztrouchniví jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.

Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Zj 12, 10-12
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má málo času."

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.
zpět