1242

1242. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UNAVENÍ


Unavení. Můj lid se unavil ve světě, jenž prudce klesá do propasti hříchu. Svět se stává den za dnem víc zatvrzelý proti vám.

Mé děti, nacházejte svou sílu ve Mně – protože budete stále víc unavené, dřív, než vás zavolám ke Mně domů. Můj nepřítel udělá vše, co může, aby vás odradil od vaší víry a zaútočil na vás skrze ostatní ve vašem okolí. To se ještě víc zintenzivní, čím víc událostí se stane kolem vás. Musíte být silné ve své víře, abyste odolaly těmto útokům a neztratily odvahu do té míry, že byste se chtěly vzdát a odvrátit se ode Mne.

Můj služebník David také cítil, že ztrácí odvahu, když byl pronásledován v pustině znovu a znovu, když ostatní blízko něj ho zradili a pokusili se ho zabít, nebo zmocnit se jeho království, ale našel povzbuzení ve Mně. Uctíval Mě a našel svou radost ve Mně. Přeji si, abyste dělali totéž.

Přeji si, abyste čelily těmto útokům tím, že se obrátíte na Mne s prosbou o sílu a podporu, a vždy si budete připomínat, že svět není váš skutečný domov. Váš opravdový domov je tady se Mnou, a zde je radost navždy a navěky.

Ježíš


Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Jan 16, 33: Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem.

Joz 1, 9: Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám.

Ž 34, 4: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

1Sam 30, 5-6
5: Zajaté byly také obě Davidovy ženy, Achínoam Jizreelská a Abígail, žena po Nábalovi Karmelském.
6: Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.
zpět