1247

1247. 1. srpna 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 6. dubna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BLÍŽÍ SE VÁLKA


6. dubna 2012
Připravte se na válku


Připravte se na válku ve své zemi, moji lidé, neboť tato generace zaplatí za všechnu nevinnou krev, jež byla prolita těmi před vámi. Vaše děti a vnuci také zaplatí cenu za hříchy vaší země, neboť konec je blízko a soud je nad všemi zeměmi.

Život jak jej znáte, už nebude, protože tak promluvila má ústa. Já, Svatý Izraele, jsem rozhodl, a bude tomu tak.

Bůh Otec


Gn 4, 10: Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země."

Gn 9, 6: Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Dt 19, 10: Ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nebude prolévána nevinná krev, abys nebyl vinen prolitou krví.

Př 6, 16-18
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,

Abk 2, 8: Za to, že jsi plenil mnohé pronárody, budou plenit všechny ostatní národy tebe za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích.

Ž106 36-38
36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.

Iz 59, 7: Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza.

Jr 32, 18: Prokazuješ milosrdenství tisícům a splácíš nepravost otců do klína jejich synů, kteří přijdou po nich. Ty jsi Bůh veliký, bohatýr, jehož jméno je Hospodin zástupů,

Ez 35, 6: Proto, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, připravím ti krveprolití a krev tě bude pronásledovat; jelikož jsi nemělo v nenávisti krev, krev tě bude pronásledovat.

Jl 4, 19: Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev.

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
zpět