1249. Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NEBOJTE SE, NEOPUSTÍM VÁS


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mou lásku.

Nebojte se, děti, buďte jedno s mým Synem.

Zatímco se nacházíte v těchto silných okamžicích změny pro celé lidstvo, vyzývám vás, abyste se podívaly do svého nitra a rozhodly se připravit na obrácení, abyste se nezřekly mého Syna.

Pro lidské stvoření je to chvíle, kdy by mělo probudit své svědomí a podívat se na sebe v důvěrnosti své vnitřní bytosti a vydat se na cestu dobra dřív, než se vládci lidstva stanou jeho pány.

Čas se posouvá k zavedení jediné moci, která bude vládnout lidstvu, a nebudou-li mé děti reagovat, ocitnou se v cizích rukou.

Zůstaňte jednotní v modlitbě [Mt 26,41; 1Thes 5,17]. Varovala jsem vás, abyste se vrátili na pravou cestu v této době, kdy zneužitá věda se šíří po celé zemi s cílem, aby vás mentálně ovládla.

Milované děti, vytrvejte v modlitbě, nevydávejte se unáhleně na cesty, které vás vzdalují od dobra, buďte opatrné, nevrhejte se na duchovní cestu – musíte jít pomalu, s jistotou a uváženě, abyste nezklamaly.

Modlete se, padněte na tvář a čiňte zadostiučinění za ty, kdo překročili míru hříchu tím, že se odevzdali ďáblu a uctívali ho skrze znesvěcení a kacířství, které útočí proti mému božskému Synu, přítomnému ve svaté eucharistii, v nejsvětější svátosti oltářní, a dopouštějí se urážek proti všemu, co jim připomíná Otcův dům.

Modlete se a odčiňujte, lidé mého Syna, nahraďte škodu. Tíha [ramene] váhy se naklonila k Zemi, aniž by tuto událost lidstvo vzalo vážně. Míra hříchu se zvětšila, stejně jako přibývají pohromy přírody na Zemi, která je očišťována, a spolu s ní i mé děti.

Proto buďte láskou pro své bratry: Láska mého Syna musí být rozpoznána v mých pravých dětech, a jen tak budou lidé mého Syna přitahovat Boží milosrdenství. Nakonec, bolest této generace, v níž se stane to, co můj božský Syn a tato Matka odhalili, vám připomene tato volání.

Modlete se moje děti, modlete se, aby láska v lidstvu nevyhasla.

Modlete se moje děti, modlete se, komunismus kráčí vpřed a zanechává Řím v agonii.

Modlete se moje děti, modlete se, neztrácejte víru, naopak, nenechejte žádný okamžik uplynout, aniž byste byly Láskou mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Být Láskou mého Syna, je zadržení zla. Postupujte na duchovní cestě s Boží Láskou, aby víra ve vás mohla růst a vy se staly svědectvím oddanosti ke svým bratrům.

Lidé mého syna:

Buďte nadějí na slavné svítání, kdy Krev mého božského Syna podrobí utlačovatele.

Buďte dobročinní ke všem, bez rozlišování [1Kor 13].

Buďte dobročinní, ať jste kdekoli, kamkoli jdete, dokud všechny moje děti nebudou v Božím srdci mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebojte se, neopustím vás, stojím před vámi.

Žehnám vám, miluji vás, ochraňuji vás svým pláštěm.

Matka Maria
zpět