1261. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZPŮSOBY, KTERÉ ČLOVĚK NEMŮŽE OVLIVNIT


Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že zcela odstraním idoly. Protože si Amerika vybrala Mě odmítnout a místo toho sloužit svým idolům pýchy a bohatství, vyhladím tyto věci z jejího středu. Nenechám jí nic, na co by byla pyšná a zničím bohatství, které jednou bylo její pýchou a umožnilo jí mít vliv na tolik jiných.

Protože zbožnila své svobody, odejmu jí je a nepřátelé ji ovládnou. Všichni, kdo Mě odmítli, kdo se odvrátili od mého Slova, kdo se Mi vysmívali, poznají (zakusí) tyto věci. Ochráním mé vlastní, kteří Mi slouží, činí pokání, jdou skutečně se Mnou, ale ostatní nyní odměním.

Až vynesu své rozsudky nad Amerikou, vyhlásím je způsoby, které člověk nemůže ovlivnit. Přijdou cestami, nad nimiž nemá vůbec žádnou kontrolu. Bude bezmocný zastavit díla mých rukou.

Ježíš


Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mt 6, 24-26:
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Iz 2, 15-20
15: ...na každou vypínající se věž a na každou strmou hradbu,
16: na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.
zpět