1263. 16.08.2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 2. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDY BUDETE DBÁT MÝCH SLOV?


Přeji si, aby moji lidé Mě viděli jako svoje zajištění a jako svého živitele. Přeji si, abyste nechodili ve strachu, ale spoléhali na pravdu, nalezené v mém Slovu, že Já se postarám o všechny vaše potřeby podle mého bohatství ve slávě, která je velmi velká.

Když pochybujete o mém zaopatření, pochybujete o mé lásce k vám. Kdybyste byli poslušní mým Přikázáním a poslouchali vše, co jsem vám řekl, čeho byste se mohli bát?

Opravdu vám udělám cestu ve všem, co přichází na zem. Některým z vás řeknu, abyste se přestěhovali na jiná místa, a o jiné se postarám tam, kde jsou. Když Mě poslechnete, zaopatření se objeví. Starejte se, abyste byli poslušní mému Slovu a naslouchejte mému hlasu.

Věci na světě se ještě zhorší, neboť brzy přijde někdo, kdo to způsobí. Je z nepřátelského tábora a není nic, čím byste ho mohli zastavit. Ale uvědomte si, mé děti, že já vše vidím a znám všechny věci a budu zuřivě chránit ty, kdo jsou moji.

(Viděla jsem vysokou a temnou podobu muže, ale nemohla jsem vidět žádné z jeho rysů, protože byl ve stínu. Cítila jsem velkou temnotu a zlo, a že jeho záměry jsou velmi zlé. Pán Mi neřekl, jestli je někým, o němž se mluví v Knize Zjevení a já jsem o něm nemohla spatřit žádné jiné detaily. Ale silně cítím, že je vůdcem nějakého druhu, možná vůdce vlády. Nebylo mi ukázáno, kde je, jeho národnost, odkud pochází, nebo časový rámec, v němž se odhalí).

V přicházejících měsících bude mých Slov přibývat. Mnozí, kteří nikdy neslyšeli můj hlas, jej poprvé uslyší. Vězte, mé děti, že je mým přáním, abyste Mě slyšely mluvit, ale musíte ztišit své rušné životy a udělat místo pro Mne, chcete-li Mě slyšet.

Vyjádřím se o událostech, které brzy přijdou, abych varoval ty, kdo mají uši k slyšení. Mnozí budou dělat, že neslyší a půjdou za svými světskými zájmy a budou vtaženy do těchto událostí, ale to není mé přání.

Často Mě mé děti obviňují kvůli těm, kdo neposlouchají, a pak zahynou. Vězte, mé děti, že Já miluji každé z vás láskou, kterou nemůžete ani pochopit a proto vás varuji. Ale mnohé z vás jsou jako malé vzdorovité děti, které odmítají odejít od ohně. Nevíte, že oheň vždy pálí? Je svou přirozenou podstatou žhavým a pálícím, a přesto se znovu a znovu vracíte k hříchu, který vás nakonec spálí. Ignorujete má slova o přicházejících neštěstích a stále si hrajete s ohněm, dokonce i potom, co jste slyšely má varovná Slova.

To, co přichází, je velké neštěstí a mnoho životů bude ztraceno. Mnoho duší v tom čase zahyne. Chci, aby byly zachráněny a poslal jsem jim má slova, ale ony odmítají mé instrukce a ztráty budou velmi velké. Mnohé budou v tom čase truchlit. Truchlit nad ztrátou blízkých, ztrátou majetku, nad obrovskou ranou, kterou přinese vaší ekonomice.

Kdy budete dbát mých slov k vám, mé děti? Kdy uslyšíte a pochopíte, že vás miluji a přeji si, abyste se odvrátily od vaší zkaženosti a byly zachráněny od svých hříchů. Až uvidíte, jak velká je má láska a jak často jsem vás zachránil před sebou, jak jsem zachoval vaše životy, abych vám dal ještě jednu příležitost slyšet Mě a poslouchat Mě? Kdy Mě přijmete? Kdy Mě uděláte svým Bohem a vyhodíte falešné bohy, které uctíváte? Jak jen toužím, abyste se věnovaly Mně místo jim!

(Slyšela jsem velký smutek v hlasu našeho Pána, když řekl tuto poslední větu).

Mnoho neštěstí brzy udeří na svět. Některé budou vytvořeny člověkem, ale mnozí budou kvůli nim obviňovat Mne. Ano, moji lidé, jsou ve světě takoví, kteří vám ublíží ze svých vlastních pohnutek.

Hledejte Mě kvůli pochopení a moudrosti. Povedu vás v časech, které mají přijít.

Ježíš


Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"

Mt 6, 28-29
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Ge 12, 11: Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu.

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

2Petr 3,9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Iz 2, 8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.

Př 2, 6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Př 2, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
zpět