1264. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SMUTNÁ SEZÓNA


Mé děti, připravte svá srdce na smutné období, které se ohlašuje, protože mnozí se vzdají svého boje o přežití a vezmou si život. Modlete se hodně za ty, které milujete, aby nebyli mezi těmi, kdo to učiní.

Jak se epidemie šíří a další přicházejí, mnozí si budou zoufat. Přeji si, abyste svědčily těm, které potkáte, až Já vás budu vést. Čas je nesmírně krátký a vy všichni se vrátíte velmi brzy domů.

Zasejte poslední ze svých semen, udělejte poslední ze svých dobrých skutků. Ukažte lásku a laskavost všem, s nimiž se setkáte, neboť velmi brzy půjdete sem ke Mně.

Ježíš


Zj 6, 5-6

5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Zj 9, 20-21
20: I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.
21: Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.

Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
zpět