127. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZLO, KTERÉ PŘICHÁZÍ


Můj lid podceňuje zlo toho, co přichází do vašeho světa. Všechny pekelné síly budou působit na pozadí událostí, které budou přicházet, a proto jimi nebude žádné lidské bytosti prokázáno ani nejmenší milosrdenství, neboť jejich nenávist k vám je obrovská.

Žádný člověk, který Mě nezná, nebude mít v těchto dnech naději, a způsoby, jimiž odstraní ty, kteří se před nimi neskloní, budou vskutku strašné. Ale moji lidé budou ochráněni před tím, co má přijít, dokud pro ně nenastane jejich čas jít ke Mně domů.

Naléhavě vás žádám, abyste řekli těm, které znáte, i těm, které neznáte, že je zde Jeden, který zachraňuje, a tím jsem Já, neboť v tomto čase jim žádné jiné jméno nemůže pomoci. I když vám mnozí nebudou naslouchat, povězte jim to, mé děti.

Nyní dělejte vše, co můžete, abyste šířili mé Slovo – použijte každý způsob, který máte k dispozici, a Já budu žehnat vašemu úsilí. Vložil jsem do vás mocné dary – proč je tedy nepoužíváte pro mé království?

Jestli Mě budete stále odmítat, dám váš úděl jinému.

Vzpomeňte si na mé podobenství o talentech.

Bůh Otec


Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.

Skt 4, 12: V nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom mohli dojít spásy.

Mk 16, 15-16:
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen."

Mt 25, 28-30:
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."
Převzato z http://wingsofprophesy.cz
zpět