1273. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SKLIDÍ VZDUŠNÝ VÍR


Mé děti, čas bezpráví nadešel. Váš svět se nyní radikálně změní a vy si musíte připravit své srdce.

Protože zlu bylo dovoleno vládnout, jsou ti, které jsem dosadil do pozic autority, ušlapáni. Není to mé přání a přijde velký trest na bezbožné, kteří za tím stojí. Vytvořil jsem dokonalý řád, když jsem stvořil svět. Člověk hřešil a dovolil vstoupit nepořádku a chaosu. Nyní lidé pošlapávají řád, který jsem vytvořil (Viděla jsem, že chce říct, že pošlapávají ty, kteří drží moc), a ve výsledku z toho vznikne velký chaos. V chaosu není žádné bezpečí a oni sklidí vzdušný vír.

Když tento chaos bude uvolněn, lidé jej už nebudou moci ovládnout.

Nezapomeňte, že Já jsem váš ochránce a jsem velmi schopný vás ochránit od všeho zla. Jen věřte. Modlete se, rozhodujte, důvěřujte. Ochráním všechny, kdo jsou moji, dokud je nepovolám domů, ale bezbožným dám plody jejich činů.

Ježíš

POZNÁMKA: Když to píšu, hurikán Laura směřuje k pobřeží Texasu a Louisiany. Vzdušný vír se v tomto Slovu nevztahuje na tento hurikán. Lidé, pošlapávající zákonné právo, jsou ti, na které se díváme ve zprávách každý den, jak pošlapávají úřední moc – ve správních úřadech v zemi a v ulicích Ameriky - jsou to ti, které mi v duchu Pán ukázal, když mi sděloval toto Slovo.


Oz 8, 7: Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku; kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci.

Job 21, 18: jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.

Ž 83, 15: On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.

Př 1, 25-30
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.

Př 10, 23-25
23: Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání, kdežto pro rozumného muže moudrost.
24: Čeho se leká svévolník, to na něj přijde, kdežto touha spravedlivých se splní.
25: Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.

Na 1, 3: Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá.

Iz 3, 9-11
9: Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.
10: Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.
zpět