1291. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AŤ SE VÁM TEN ČAS POČÍTÁ


Mé drahé děti, nebudete chápat mnoho z toho, co uvidíte stát se v těchto přicházejících měsících, až tato bitva mezi dobrem a zlem se odehraje před vašima očima. Někdy se vám bude zdát, že to není skutečné, ale je to velmi skutečné – skutečnější, než to, co vidíte kolem vás. Bude mnoho ztrát na životech, ale Já jsem vás varoval, že to přichází.

Přeji si, abyste strávili váš čas v modlitbě – přimlouvejte se za mnoho duší, které v tom čase budou ztraceny, abych mohl zasáhnout a zachránit je. Přimlouvejte se za své země, za vaše města a vaše rodiny. Čas, který vám na zemi zbývá, je nyní velmi krátký – ohromilo by vás, kdybyste věděly, jak málo času je vám ponecháno na zemi. Ať se vám ten čas počítá.

Dejte stranou světské věci a světské starosti a soustřeďte se na to, co je nejpotřebnější – zaměřte se na věčné – ještě máte čas činit rozdíl pro duše, které Mě neznají, ty, které nemají žádnou naději, že se ke Mně připojí v nebi, budou-li náhle vzaty – vaše modlitba jim může otevřít dveře ke Mně, abych je zachránil.

Nepromarněte tento čas, mé děti, – nepromarněte tyto vzácné okamžiky, kdy můžete ovlivnit věčnost bratrů nebo sester, které jinak stráví věčnost v mukách, protože neměly nikoho, který se za ně modlil, jako vy. Já vás zcela jistě budu hnát k zodpovědnosti, když Mě v tom budete ignorovat, protože takové je mé srdce.

Nic v tomto světě, co poutá vaši pozornost, není tak životně důležité, jako ztracené duše. Nic.

Ježíš

Iz 59, 15-19
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé
v jeho očích, že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.
18: Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.
19: I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

1Petr 4, 7: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

Jak 5, 5-8
5: Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro den porážky!
6: Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví.
7: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
8: I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Da 10, 10-12
10: A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou.
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel."
zpět