1292. 11. 09. 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. října 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MOJE OPRAVDOVÁ VŮLE


Mé děti, které si myslí, že znají každou každou fázi toho, co v tomto čase udělám, mohou promeškat můj skutečný plán pro jejich životy. Buďte opatrné, mé děti, když si myslíte, že můžete znát všechny mé myšlenky, neboť neznáte celý plán a úmysly, které mám pro každý váš život. Můj plán a mé úmysly mohou potřebovat prostředky, o nichž nic nevíte, které se mohou jevit jako zlé, ale ve skutečnosti jsou dobré pro mé království.

Mnoho mých dětí úzkostlivě čeká na návrat mého Syna, ale nejsou na něj připraveny. Nepodařilo se vám úplně podřídit své srdce mým plánům a mým záměrům, mé děti. Jděte do svých modlitebních komůrek a proste Mě, abych mohl vyčistit vaše srdce od vašich vlastních přání a nahradit je mými. Hledejte mou opravdovou vůli a dotazujte se před mým trůnem na vše, co se vás týká, neboť mnoho z vás věří, že vaše pohodlí je právo. Přesto, cítil se můj Syn v pohodlí, když za vás na kříži na Kalvárii dal svůj život?

Byl v pohodlí, když přijal bičování, které Jej přivedlo na toto místo? Byl v pohodlí, když křičel a ptal se, proč jsem Ho tam nechal samotného? Skutečně byl? Myslíte, že muži a ženy, kteří Jej doprovázeli, byli posíleni, když opustil Zemi a vstoupil do nebe? Byli v pohodlí, když stáli za tím, v co věřili a byli umučeni, jeden za druhým, když zástupy lidí se jim posmívaly a házely na ně kameny?

Vaše očekávání jsou nerozumná, mé děti. Musíte se postavit kříži čelem. Podívejte se na pravdu kříže a nedělejte si iluze, aby nepřítel nepoužil vaše nerozumná očekávání a nepřiměl vás si myslet, že jsem vás opustil ve vaší poslední hodině, a ztratíte svou víru.

Pro vás, kdo Mi dali své životy, mám plán. Vy, kdo jste se Mně opravdově podřídili, vy, kdo nevznášíte požadavky ani podmínky, vás skvěle použiju. Vás, kdo jste pokorní. Vy, kdo jste plní pýchy, budete muset jít jinou cestou než moji vyvolení. Moji vyvolení poznají v tom čase mou slávu. Jsou to ti, kteří budou konat mocné činy, skrze jejich ruce budu dělat zázraky, znamení a divy. Jsou to ti, kdo na Zemi dosáhnou velkých výšin a v nebi budou odměněni za vše, co odložili pro mé jméno, pro velkou slávu mého Syna.

Podívejte se na kříž, mé děti, na pravdu toho, co přijde.

Podívejte se na kříž a přibližte se ke Mně.

Bůh Otec


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

1Petr 4:12-13
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
zpět