1301. 19. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPRAVOST VYSTOUPÍ Z BŘEHŮ


Jak půjde čas, útoky v duchu (v duchovní říši) budou přibývat. Nepřítel ví, že jeho čas je krátký a je plný hněvu na lidstvo, na celé mé Stvoření. Částečně z tohoto důvodu naléhám na mé děti, aby se přitáhly ke Mně (v duchu vidím starostlivého otce, jak přitahuje své dítě blíž k sobě, když se blíží nebezpečí) – aby šly těsně u Mne, modlily se ke Mně mnohokrát za den, aby několikrát za den šly se Mnou stranou do klidného místa, abych je mohl vést a utěšit je.

Mé děti, tolik toho přichází do vašeho světa, co nečekáte, o čem nevíte a některé budou z toho vyděšeny, ledaže byste šly těsně u Mne, kde vás mohu vést.

Tolik násilí, bezpráví a zvrácenosti obklopí ty, kdo žijí ve městech. Nepravost vystoupí z břehů (v duchu jsem viděla, co se podobalo gejzírům, vystupujícím z podzemí). Bude mnoho smrti, ale to ještě není konec. Nezapomeňte odejít se Mnou stranou a modlit se, mé děti. Utíkejte do bezpečí ve Mně. Nacházejte svou útěchu ve Mně a ne ve věcech světa, které vás nemohou zachránit (vidím, že se v tom čase mnoho lidí obrací k nemorálním vztahům, drogám, atd.). Neopouštějte svou víru ve Mne – Já jsem vás neopustil, když se tyto věci stanou, ale Písmo se musí naplnit.

Utíkejte ke Mně.

Ježíš


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Ž 91, 1-2
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Ž 18, 2: Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Mt 24, 12-13
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět