1303. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEVDĚČNÍCI


Mé děti začínají poznávat kolem sebe ty, kdo jsou zcela nevděční za všechno jejich dávání, všechno jejich starání, všechnu jejich útěchu, kterou jim poskytli.

Mé děti, to se stane silnější s přibývající temnotou u těch, kdo jsou nevděční. Časem se jejich nevděčnost změní v nároky a začnou brát, co patří mým dětem. Buďte si jisté, že nebudu nečinně přihlížet, až se to stane, ale sklidí odměnu, na niž si budou dlouho pamatovat.

Přeji si, abyste to prožívaly v modlitbě ke Mně, abych je mohl přitáhnout a zachránit, dokud je ještě trochu času. Váš svět se den za dnem stává temnější a vy brzy přijdete ke Mně domů.

Ježíš


2Kor 2, 11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

Ef 5,8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

1Thes 5, 18: Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
zpět