1306. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MÉ MILOSRDENSTVÍ


Mé děti, v událostech, které začínají, nic kolem vás nebude bezpečné, jisté a spolehlivé. Nepřítel položil mnoho nástrah pro můj lid a zvýšil nenávist v srdcích svých lidí vůči vám.

Oni nepřestanou pronásledovat můj lid, až do konce dnů.

Mé soudy začínají dopadat na zem a budou velké ztráty na životech a změny životních podmínek. Musím to učinit, aby ztracení mohli přijmout, že Já jsem Bůh. V dobrých časech, kdy jim bylo požehnáno, Mne neuctívali, ani mé svaté jméno, tak jim dám příležitost Mne velebit v časech zlých. Brzy nebude žádný čas. Až se čas zastaví, všechny duše, které nepřišly ke Mně, budou ztraceny a předány Satanovi, kde stráví věčnost s bohem, jemuž sloužily.

Postarejte se, aby se vaše srdce ode Mne neodvrátilo, až tyto soudy dopadnou, neboť i když se vám budou zdát drsné, pro ně jsou mým milosrdenstvím. V mém milosrdenství jim teď život neberu, protože nejsou připraveny. V mém milosrdenství vyvolám události, které jim ukážou, že Mě potřebují.

Udržujte své srdce ve vší vytrvalosti, mé děti, neboť nepřítel se snaží znevážit mé jméno a mé milosrdenství. Pochopte, že u vás tomu tak není (že diskredituje Boha tím, že Jej u nás obviňuje). Brzy, velmi brzy, se vrátíte domů.

Ježíš


Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Zj 12, 10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí."

Jon 1, 7-16
7: Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: "Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše.
8: Řekli mu: "Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země, z kterého lidu?"
9: Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu."
10: Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu: "Cos to udělal?" Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina, sám jim to pověděl.
11: Zeptali se ho: "Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji?" Neboť moře se stále více bouřilo.
12: Odpověděl jim: "Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně."
13: Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti nim bouřilo stále víc.
14: Volali tedy k Hospodinu: "Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš."
15: I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.
16: Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby.
zpět