1309. 26. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 25. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVTE SVÉ DOMY


Na zem přichází mnoho sporů a zmatků. Na různých místech dojde k rozpoutání násilí, vraždám a bojům. Vystupňuje se mnoho napětí a bratr udeří bratra. Lano je napnuté. Poznámka: V duchu jsem viděla lano, jako lano provazochodce, jak se napíná a napíná, až to vypadalo, že se napětím přetrhne.

Až řeknu andělům, že to, co brzdí válku, bude uvolněno, konflikty propuknou na mnoha místech. Rozpoutá se válka. Bude se zdát, že boje a zabíjení jsou najednou všude. To je začátek konce. Připravte své domy. Připravte své srdce, neboť konec je u vás. Konec všech věcí se rychle blíží.

Mé děti na zemi, mé pravé děti, budou v tom temném čase zářit jako maják. Zázraků bude mnoho, mé Slovo bude vycházet s velkou smělostí a autoritou, jako tomu bylo v době, kdy můj Syn chodil po zemi a do mého království bude přidáno mnoho duší. Konec je teď velmi blízko a tyto duše vstoupí, právě než dveře budou zavřeny.

Připravte své domy. Připravte své srdce, neboť konec je u vás.

Bůh Otec


Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Lk 12, 53: Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.

Zj 6, 4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.

Ge 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.

Lk 17, 26-30
26: Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka:
27: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všechny.
28: Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
29: v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.
30: Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

Lk 13, 23-28
23: Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl:
24: "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
25: Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat 'Pane, otevři nám', tu on vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste!'
26: Pak budete říkat: 'Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!'
27: On však vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.'
28: Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven."

zpět