1317. 3. října 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OPLAKÁVEJTE AMERIKU


Modlila jsem se a prosila Boha, aby mi pomohl vzdálit se od rozptylování, abych mohla být účinnější ve svém čase v jeho Slovu a v modlitbě, když mi řekl toto:

Svět kolem tebe je plný zábavy - mnoho mých dětí se Mnou vůbec netráví čas, ale cena pro ně bude v následujících dnech velká, protože vyliju svůj soud na všechny, kteří se nesnaží poznat Mne nebo mou vůli pro jejich životy. Už se nebudu dívat na to, jak jdou svou vlastní cestou podle svých vlastních plánů, ale udeřím je kletbou, dokud se v pokání neobrátí ke Mně!

Dny se rychle blíží, kdy těžká temnota pokryje Zemi, a lidská srdce potemní. Už se nebudou moci obrátit ke Mně a zvolit si mou cestu, protože budou uctívat svou vlastní cestu a já jim dám její plody.

Tento národ již není pod mým požehnáním, ale pod kletbou a ti, kdo se Mě nerozhodli poznat, brzy pocítí, že na nich spočívá má těžká ruka soudu. Plačte, mé děti! Vykřikněte pro ty, které máte rádi! Plačte a bědujte, naříkejte nad nekajícnými srdci, neboť v sázce jsou duše! Křičte ke Mně o milost pro ně, protože Já jsem jediný, kdo je může zachránit před plameny věčného zatracení!

Plačte a kvílejte pro tento ztracený národ, protože brzy bude pít z kalichu hořkosti, jak jsem nařídil! Plačte kvůli tomu! Křičte na nespasené, neboť mnozí v tu hodinu zahynou!

Můj oheň dopadá na ty, kteří Mě milují a slouží Mi, ale na prostopášné přichází jiný oheň a oni to nevědí! Držím své vlastní v dlani mé mocné ruky, abych je chránil, ale vyliju svůj hněv na zkažené a nekající a mé soudy přijdou brzy!

Plačte, mé děti! Plačte a truchlete nad trápením ztracených, protože takové je mé srdce!

Proč ztrácíte hodiny modlením o peněžní prostředky na vaše domy a hudebními programy, zatímco hladoví a ztracení chodí ve tmě? Stavěl Ježíš budovy? Pouštěl si hudební programy? Ne! Krmil hladové, navštěvoval nemocné a uzdravoval je, modlil se a učil nevěřící, vyzýval hříšníky k pokání!

Proč vidím své drahé vdovy a sirotky sedět samotné, zatímco se moji pastýři a kněží každý den setkávají u nákladných obědů? Říkám, že ti, kdo se z toho nebudou přede Mnou kát se slzami v očích, těžce za to zaplatí! Snažíte se postavit si vlastní domy a Mne ignorujete! Vytrhnu vaše modly z vašich rukou a zanechám vás plakat bez míst uctívání, protože jste opustili Mne, Zřídlo živé vody! Zanechám vaše malé děti bez otce a plačící na ulici pro kus chleba, až vás udeřím kletbou!

Prolévejte slzy a kvílejte, neboť vaše hříchy přišly přede Mne a jsou smrtelné! Plačte a kvílejte kvůli osudu, který čeká vaše mladé pro váš nedostatek poslušnosti a nekající srdce! Plačte pro svůj národ, protože Mě opustil, a teď musí být souzen, a vy budete stát v úžasu nad mou mocnou silou, až se má ruka soudu vztyčí proti němu!

Udeřím jej ohněm, hladem a nemocemi! Výkřiky bezbožných nebudu poslouchat v tom čase. Dám jeho nepřátelům moc spálit jej a mučit - zkazí jeho bohatství a zničí jeho krásu, protože opustil Mě a mé cesty! Už se mu nebude říkat země svobodných a požehnaných, ale bude se mu říkat pustina - šakali se usadí tam, kde kdysi tak pyšně stála jeho města - plevel je zakryje a na jejich ulicích se těly mrtvých bude živit hmyz.

Pak poznáte, že JÁ JSEM Pán, váš Bůh a jen Mně budete sloužit a Mne uctívat!

Bůh Otec


Jr 25, 36-38
36: Slyš! Úpění pastýřů, kvílení vznešených vůdců stáda, neboť Hospodin pustoší jejich pastvu.
37: Pokojné nivy zajdou Hospodinovým planoucím hněvem.
38: Opouští svůj úkryt jako lvíče. Jejich země bude zpustošena, až se jeho hubící hněv rozpálí, až jeho hněv vzplane.
zpět