1320. Poselství Boha Otce ze dne 6. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBESKÉ UDÁLOSTI


Protože jsem ukázal svůj majestát a mou ohromnou moc v přírodě, a oni se nekáli;
protože jsem projevil mou lásku skrze požehnání v jejich životech, a oni se nekáli;
protože jsem jim dal tajemství k vyřešení, a oni se nekáli;
nyní jim ukážu svou ohromnou moc ještě jednou nebeskými událostmi – skrze zázraky na nebi, aby mohli poznat, že Já jsem Bůh.

Mnozí budou stále odmítat se kát, ale Já jsem milosrdný a nesmírně trpělivý. Chci jim dát ještě jednu příležitost k pokání, neboť žádný člověk nemůže snést můj hněv.

Mé děti, nebojte se, až dojde k těmto nebeským událostem. Vězte, že má mocná ruka ochrany je nad vámi a Já stále znovu ukazuji těm, kdo Mě odmítají, že jsem Bůh. Já jsem všemocný, Jemuž odmítli sloužit a Jej uctívat. Používám mimořádné prostředky, neboť čas se brzy zastaví a není mou vůlí, aby kdokoli zahynul.

Tato poslední doba bude těžká, ale bohatá na zázraky, kdy vy, kteří zůstanete ještě na chvíli, uvidíte mnoho zachráněných a spatříte mou slávu, jak vylévám mého Ducha na ty, kdo věří.

V tom čase mnoho z posledních duší přijde do mého království.

Pak poslední z vás přijde domů ke Mně a můj hněv bude vylit na zkažené, kteří zůstanou, až přijde konec všeho.

Bůh Otec


Iz 40, 26: "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? " Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

Ez 32, 7-8
7: Až budeš zhasínat, zakryji nebesa, zatemním jejich hvězdy, slunce zakryji oblakem a měsíc nevydá světlo.
8: Zatemním nad tebou na nebi všechna jasná světla, na tvou zemi sešlu tmu, je výrok Panovníka Hospodina.

Zj 8, 12: Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
zpět