1323: Poselství Ježíše ze dne 8. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDYŽ VÁS VYŽENOU


Když vás bezbožní vyženou z vašich domovů, Já vyženu je z těch jejich, událostmi, které vyliju. (Když to řekl, viděla jsem něco jako zemětřesení, které zničilo jejich domy). Když ublíží těm, které milujete, když vám vezmou vše, co máte, buďte bez pochyb, mé děti, že můj hněv proti nim, bude plnou odměnou za vše, co vám udělali. Nikdy o tom nepochybujte.

Vedu účty a tyto účty budou plně vyrovnány.

Ve své povýšené mysli věří, že jsou nedotknutelní a vy slabí, přesto zjistí, že je to vaše požehnání, kterého se nemohou dotknout, a budou bezmocní tváří v tvář všemu, co dělám, až pro ně přijde můj hněv. Vše, co zasejí, také sklidí.

Budu je deptat pokaždé, když budou trestat můj lid kvůli mému jménu. Budu je pronásledovat na zemi potom, co budete odstraněny z cesty.

Budu je honit divokými zvířaty a způsobím, že budou trpět hladem, zimou a tmou. Poznají teror a jejich portfolia a vzdělání budou proti němu zbytečné. Zahodí své stříbro a zlato, když jim nepomůže koupit ani kůrku chleba, protože jsem jej všechen vzal. Budou zbytečně nadávat a skřípat zuby, protože v tom čase jen pokání je zachrání z jejich utrpení.

K vám budu velmi soucitný v tom čase, poskytnu vám úkryt a budu vás živit. Budu se k vám chovat něžně, až se svět stane drsným. Budu vás držet v dlani mé mocné ruky, až se celá země zahalí temnotou.

Za jejich krutost k mým lidem je odměním temnotou a hladem. Sešlu na ně nemoci, které nebudou moci vyléčit. Budu je pronásledovat divokými zvířaty a mečem kamkoli utečou. Nebudou mít vůbec žádný odpočinek.

Držte se Mne, moji milovaní, neboť i když váš život na zemi brzy skončí, váš život se Mnou v nebi právě začíná.

Ježíš


Ez 14, 20-22
20: Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani dceru. Svou spravedlností vysvobodí jen sami sebe.
21: Toto praví Panovník Hospodin: "I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek,
22: hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl."

Ez 5, 17: "Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč. Já, Hospodin, jsem promluvil."

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

zpět