1324. 9. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne14. dubna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS MÝCH VELKÝCH VÁLEČNÍKŮ


Byla mi ukázána vize rozbouřeného moře – velké černé vlny se srážely, obtáčely, narážely jedna proti druhé. Všude kolem vln jsem viděla jen tmu. Vypadalo to jako jedna z nejtemnějších, bouřlivých nocí.

Na mysl mi přišlo slovo "chaos". Uprostřed chaosu všech těch srážejících se vln se objevilo malé světlo jako na obzoru. Jako blížící se loď, nebo vzdálený maják, ale světlo velmi rychle pohltily vlny, a bylo pryč. Pak jsem uviděla zamrzlou krajinu, jako v tichu zimy. Nemám ponětí, co ta zamrzlá krajina znamenala.

Následujícího rána Pán začal mluvit.

Časy se stanou velmi těžké ve světě, mé děti. Na hraní už není čas, všechen váš čas musí být zaměřen na přípravu toho, co má přijít a na to, jak půjdete tím, k čemu jsem vás povolal. Odstraňte nyní přebytky z vašich životů, jak jsem již řekl do vašich srdcí, abyste učinily. Odlehčete břemeno, které nesete, neboť nemůžete nést tak těžké břímě v běhu do kopce, a to je, co k vám přijde.

Velké změny jsou na obzoru, v zákulisí, které ovlivní vaše každodenní životy.

Buďte opatrné, abyste si navzájem projevovaly laskavost, kráčely v mé lásce jedny k druhým, protože to bude štít, který vás ochrání před mnoha útoky nepřítele a pomůže vám zůstat soustředěné.

V příštích měsících zasáhnu do mnoha vašich životů, připravím změny, které si přeji, abych vás více přizpůsobil k použití v království a strategicky vás umístil k věcem, k nimž jsem vás povolal, abyste dělaly. Nebojujte proti mým změnám, protože jsou nutné a jestli se Mi v nich nepodřídíte, nebudete moci být plným přínosem pro mé království.

Chaos přichází v příštích dvou měsících k mnoha vládám. Toto je práce mých rukou, i když mnohým to tak nebude připadat. Mnoho z mých lidí nechápe způsoby, jimiž bez přestání pracuji. Vše, co je mírem, není ode Mne a vše, co je válkou, taky ne. Nic se neděje, co nedovolím, a plány nepřítele nejsou pro Mne překvapením, neboť Já vše vidím a vše vím.

Mé Slovo je klíč k pochopení všech věcí. Mé Slovo je pro vás nejvzácnější dar, mé děti.

Mé Slovo, můj Syn. Jdete-li v mém Slovu, jdete v moudrosti a svět na vás nemá žádný vliv.

Vy, kdo ignorujete moc v mém Slovu, padnete rychle v přicházejících časech, protože nebudete vědět, jak se postavit proti prudkým útokům nepřítele na můj lid. Proto buďte pečliví při studiu mého Slova, abyste mohli žít a nezemřít. Kdo máte uši k slyšení, slyšte a poslechněte.

Poslal jsem mnohé, aby vás varovali před tím, co přichází, ale mnozí stále chodí v temnotě. Mnozí jdou v pošetilosti, nevěřící. Budou vzati rychle, nepozorní, neboť nevěřili mému Slovu. Vše, co potřebujete, abyste přežili, máte v mém Slovu. Je v něm moudrost a vedení. Jsou v něm skryté poklady velké ceny, o nichž nevíte.

Ti, kdo Mě poslechnou, přežijí to, co přijde. Ano, nejen přežít, ale také v tom prosperovat, neboť to bude čas mých velkých válečníků. Bude to doba pozvedání, projevení těch, které jsem připravoval za zavřenými dveřmi. Je to váš čas, moji vyvolení. Nyní je váš čas zářit, než vás konečně přivedu domů ke Mně!

Jak jen toužím po dni, kdy vy všichni vstoupíte do mého odpočinku a budete tady všichni se Mnou! Miluji vás věčnou a bezbřehou láskou. Toužím vás mít blízko sebe, slyšet váš hlas, šeptající mé jméno, vědět, že Mi ve všem plně důvěřujete. Přibližte se ke Mně a hledejte Mě v těchto temných časech a vy Mě najdete a budeme jako jeden. Budu vás držet blízko sebe. Pokryju vás mým peřím, a když uvidíte projevy mé obrovské moci, nebudete ani trochu bázliví, protože vás ochráním, jako dobrý pastýř ochraňuje stádo, neboť jste moji a Já vás miluji žárlivou láskou!

To, co brzy přijde, je temná noc duše pro některé – ty, kdo nejsou připravení, a čas odhalení pro ty, kdo připravení jsou. To bude můj čas, abych odhalil světu, kdo ve Mně skutečně jste. Mnozí budou stát v úžasu nad dary, které jsem do vás vložil a z mé nesmírné moci, pracující skrze vás. Buďte si jisté, že Mi vzdáte slávu, mé děti. Běda těm, kdo se pokusí vzít si mou slávu pro sebe, neboť k nim rychle přijde zkáza!

Nyní je doba mnoha modliteb. Modlete se, abyste prošli důstojně chaosem, který přichází. Modlete se, abyste nebyli shledáni žádným způsobem nevyhovující. Modlete se, abyste se zavázali ke všemu, k čemu jsem vás pro mé jméno povolal. Modlete se, abyste po cestě neklopýtli, neboť bitva se rychle blíží. Modlete se za své bratry a sestry, modlete se za sebe navzájem, abyste se posílili a připravili se každým možným způsobem.

V následujících dnech začnu odstraňovat překážky z vaší cesty, abyste Mi mohli sloužit plněji a účinněji. Čekejte, až se tyto změny stanou, a ptejte se Mne, jaké změny chci, které byste měli v tomto čase udělat, protože když je udělám, mám důvod pro to, co bylo osvobozeno.

Někteří z vás ode Mne brzy uslyší, že se přestěhují nebo přesunou kvůli mým záměrům. Vězte, že vám přinesu prostředky a řeknu vám o způsobech jak to udělat, až přijde čas.

A nebojte se, neboť na cestě, na niž jsem vás povolal, jsou vždy zaopatření. Věřit jinak znamená věřit lži nepřítele. Když nemáte žádné zajištění, zkontrolujte, jestli cesta, na které jste, je skutečně cesta, na niž jsem vás povolal, neboť mnohokrát mé děti se obrátí do špatného směru a myslí si, že je nezaopatřím, ale tak tomu nikdy není. Já jsem milující a věrný zaopatřovatel.

Těžké časy přicházejí, mé děti, časy, jako nic, s čím jste se kdy setkaly, ale Já jsem již mluvil o tom, že máte existenci zajištěnou. Hledejte ji, protože se určitě objeví.

Připravte se dobře. Připravte se běžet závod, který se odehrává před vámi pro mou slávu!

Ježíš


Jan 1, 14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Mt 13, 9: Kdo má uši, slyš!

Iz 45, 3: Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele.

Jr 6, 10: Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to slyšel? Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou tomu věnovat pozornost. Hle, Hospodinovo slovo je jim potupou, nelíbí se jim.

Ez 33, 4: Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na jeho hlavu.

Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Lk 22, 32: Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.

De 4, 24: neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.

Iz 42, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

Sk 12, 21-23
21: Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k nim řeč;
22: lid začal provolávat: "To mluví bůh, ne člověk!"
23: A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy.

zpět