1329. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous: (USA).


NENÍ KAM SE SCHOVAT


Poznámka: Modlila jsem se za odhalení o tom, co přijde.

Protože budeme živeni, když žádná potrava nebude zbývat, budou nás nenávidět. Protože On nás ukryje, když nám vezmou vše, co máme, budou nás nenávidět. Všichni budeme nenáviděni kvůli jeho jménu, jako je nenáviděno oblíbené dítě. My budeme mít něco, čeho oni nebudou moci dosáhnout. Pak mi Pán sdělil toto Slovo:

Oni (bezbožní, kteří nás pronásledují), nenajdou místo, kam by se mohli schovat. Jejich jedinou nadějí bude obrátit se ke Mně, abych jim zajistil potravu a přístřeší. Vezmu jim vše, co jim zbývá, a budou se potulovat po zemi, protože mé soudy jsou vylity a Já jim dám toto poslední místo k pokání.

Ti, kdo obrátí své srdce ke Mně, uvidí velké zázraky, až jim přinesu, co už na zemi nezbývá (jídlo, přístřeší), zatímco je udržím v bezpečí ve všem, co přijde, i když vstupují do svých posledních dnů.

Odejmu jim bezpečné země (místa, kde se cítili nejbezpečněji), potom, co vezmu svou Nevěstu ze Země.

Ježíš


Ex 8, 18: Ale zemi Gošen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země.

Ex 9, 26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.

zpět