1338. Poselství Ježíše ze dne 19. října 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis


BUĎTE MÍRNÍ A CHYTŘÍMůj nejmilovanější lide:

MOJI VĚRNÍ JSOU SI JISTI, ŽE JIM POMŮŽU

Ty z mých dětí, které se spojily se Zlým a jichž se tím zmocnil, se objevují s tvářemi pokryté hořkostí a mravní zkažeností.

Mé děti Mě vidí a cítí, že jsem daleko, ne proto, že jsem se od nich odvrátil, ale proto, že Mě nehledají, odmítají Mne, považují Mě za něco zastaralého a překonaného. Mění tradici, aby ji učinili světskou a nikoli duchovní… Rozlišujte!

Ať už obrácení znamená cokoli, je nenáviděno světem a tělem. Ďábel hledá jak zastrašit můj lid, aby nebyl přítomen v mých chrámech, a tím jej držel venku a neschopného Mě přijímat.

Historie mého lidu se v tomto čase opakuje, kdy prochází nejistotou, nedůvěrou, lhostejností, chtivostí, pochybnostmi a falšováním mého Slova, aby se předal ďáblu.

Nečekejte na oznámená znamení, abyste se změnili, znamení jsou před vámi a vy je nepoznáváte. Čekáte na okamžik, jenž vyjasní obraz mé vůle, aby určil čas, a přitom se v něm nacházíte.

Moji lidé kážou svými skutky a jednáním těm, kdo Mě neznají. Berou chléb mého Slova, učí je, jak nebýt odsouzeni k smrti, aby nebyli nositeli zla, jak heroicky nabízet maximální odolnost vůči plánům ďábla.

Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich prosbám a moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale aby neztratili víru nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k nim zachovávají odsuzující ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou církev.

Světová ekonomika dosahuje svého nejhlubšího zhroucení, a proto mocní začínají jednat a vzájemně na sebe ukazují prstem, dokud uprostřed obviňování nepropukne válka, která, jako nakažlivá choroba, půjde z instituce na instituci a neušetří ani mou církev.

Je to okamžik bitvy ďábla se Světlem…
Den bude nocí a noc bude dnem… [Am 8, 9].

Tvrdíte, že jste čekali příliš dlouho na naplnění proroctví, a přesto nejste připraveni…

Hodina, kterou člověk přivolal, přichází k vám na své cestě bez překážek, proto má Matka a Já prosíme o vaše modlitby, aby to, co může být zmírněno, bylo zmírněno, a co není zmírněno Boží vůlí, se stalo zkouškou ohněm pro můj lid, aby se obrátil.

Modlete se, děti, modlete se, jiná nemoc nabírá na síle a šíří se.

Modlete se, děti, modlete se za Ameriku. Nejasnost odhalí, co bylo skryto, lidská stvoření povstanou a vyvolají chaos a smrt.

Modlete se, mé děti, zem se bude stále třást a volat člověka k pokání. Více zemí, kde se má Matka zjevila, bude krutě otřeseno. Zvláště vás vyzývám, abyste se modlili za Mexiko, kde zlo bylo zavedeno některými jeho vládci, kteří předali tento národ do rukou Zlého.

Modlete se, mé děti, modlete se. Střední východ se stane válečným jevištěm s velkou silou.

Modlete se, mé děti, modlete se. Mysl těch, kdo se účastnili minulých válek je pohnuta. Neklid ďábla předjímá rychlé znepokojení pro celé lidstvo.

Nechci, abyste byli rozrušení, ale ve stavu bdělosti, připravení k obrácení. Můj svatý Zbytek je vybrán v národech mezi chudými a jednoduchými srdcem, mezi těmi, kdo mají pravou víru. Ďábel přichází se svými triky, aby vás nechal padnout do svých chapadel. Buďte mírní a chytří, aby vás nepřivedl k tomu, že ztratíte svou duši.

"Mnoho je povolaných, málo je vyvolených" [Mt 22, 14].

Modlete se bez přestání, v každodenní praxi vydávejte svědectví o tom, že jste mé děti.

Sjednoťte se se Mnou, nacházejte útočiště v Neposkvrněném Srdci mé Matky:

"KRÁLOVNO A MATKO POSLEDNÍCH ČASŮ, VYTRHNI MĚ ZE SPÁRŮ ZLÉHO."

Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět