134. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DESATERO NENÍ LIDSKÝ VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE


Moji milovaní lidé,

jste moji lidé, které chci stále držet po mém boku. Jste mé děti, a Já se na vás dívám v každém okamžiku svým milosrdným pohledem.

Obloha vám ukazuje svou nádheru, každou noc je nebeská klenba ozdobena hvězdami a den vám slunečním světlem označuje nový začátek. Všechny tyto dary jsou určeny každému mému dítěti, přesto si většina neuvědomuje, do jaké míry je obklopena nesmírnou velikostí. Člověk nezvroucňuje tuto rozmanitost na nebeské klenbě. Měl by ji nejen pozorovat, ale také přemýšlet o moci naší Trojice, která stvořila život, protože vše pochází od Boha.

Vy, moji lidé, existujete, jste skuteční a zůstáváte v realitě, která může být vnějšková a nepochopitelná, nebo vnitřní a srozumitelná. Každý člověk vlastní vědění. Udržovat je, je odpovědností každého jednotlivce. Právě tak je odpovědností každé lidské bytosti toto poznání rozšiřovat a neúnavně je dále rozvíjet.

Mé děti nemohou učinit poznání zdrojem užitečných myšlenek, dokud je jejich mysl svázána s pýchou a s tím, co je hříšné, světské, zbytečné... Rozum v člověku, který je duchovně vyprahlý, s myšlením, omezeným tím, co se mu říká, je okoralý a nepřináší ovoce.

Vyzval jsem vás k poznání, nejen Mne samého, abyste Mě milovali, ale k poznání všeho, co vás obklopuje, k poznání času, v němž žijete, o tom, co se děje ve světě, aby vaše mysl vás dokázala vést v životě s vnitřním poznáním, jež bude výsledkem každého kroku, který učiníte.

Někteří z mých vlastních chtějí žít jen zkušenostmi, nevědouce, že zkušenosti nejsou základem víry. Volám je k poslušnosti. Prohlubujte své poznání, udržujte své smysly bdělé, aby vás osvítil náš Duch Svatý a ponořil vás do vědění, osvíceného naší vůlí!

Miluji vás a vaše utrpení Mi není neznámé, proto vás volám znovu a znovu, ale vy zůstáváte slepí, neposloucháte, neučíte se z bolesti. Neznáte mé Slovo, jste vzpurné děti a nevidíte velké dílo Satana ke zničení mého lidu, povstáváte proti pravému Zákonu. DESATERO NENÍ LIDSKÝ VYNÁLEZ, JE TO BOŽÍ VŮLE.

Zlý získal důležitou kořist. Mezi jeho oběťmi jsou mé posvěcené děti, které vedou můj lid do propasti. Děti, kvůli neznalosti Boží vůle jste drženy v neustálém chození sem a tam, jdouce z jedné strany na druhou, dokud nezakotvíte v neposlušnosti a nestanete se stoupenci Zlého.

V tomto čase, stejně jako v minulosti, vás musím varovat: Počet těch, kdo Mě zrazují, roste, ti, kdo přijímají, co je světské, předávají mé děti Zlému a můj lid se mu vzdává k vůli neznalosti mého Slova.

Každé z mých dětí musí podstoupit zkoušku svědomí, aby nebyly mezi těmi, které Mě zrazují a popírají moji všudypřítomnost mezi lidmi, moji skutečnou přítomnost v eucharistii, popírají existenci zla a existenci hříchů, kterou nazývají evolucí. To, mé děti, je pro Mne bolestné, protože činy a díla v nerespektování mých Zákonů znamenají pro lidi smutnou cestu.

Zrazujete víru, útočíte na eucharistii a na mou Matku, která brání ďáblu, aby se zmocnil mé církve. Mé děti, v palčivé touze po hledání lpíte na hříchu a oddáváte se svým nejnižším pudům. Jsem zrazen. Jsem zrazen svými zástupci na zemi.

Mé děti ignorují mé Slovo, popírají Mě bez moudrosti nebo znalosti v každém činu a díle, které realizují. Odmítají mou Pravdu, protože si nejsou vědomy mé lásky, popírají mé Slovo, které je volá ke svatosti. Tento čas není jako ty v minulosti, je to rozhodující okamžik. Tato generace bloudí mezi těmi, kteří tuto skutečnost přijímají a těmi, kdo ji neuznávají.

Mé velké Pravdy jsou pro lidstvo spíše jen tichým šepotem. To, co je moje, obracíte v nic.

Moji milovaní lidé, pochybujete o mém Slovu... Tak budu Já pochybovat o vás. Podíleli jste se na zmatku svých bližních, žili jste ve vlažnosti, která nevedla k duchovnímu růstu, ale k bezuzdné zálibě v opakovaném uspokojování zlem proniklých a znečištěných smyslů.

Toto je okamžik, který byl určen. Dívám se s bolestí na některé z mých posvěcených služebníků, vykonávající slavení eucharistie jako bezvýznamný rituál. Neprožívají své kněžství, ale vstupují do něj jako do jakéhokoli jiného povolání. Tento nedostatek lásky vůči Mně je přenášen na můj lid. To jej staví čím dál tím víc proti Mně, padá do rukou světských duchů žijících v některých jejich bratrech, tvořících část teroristických skupin. Tyto skupiny pak jednají s velkou ukrutností, hněvem, a jsou zaplaveny mimořádným zlem.

Nezapomínejte, že zlo přichází ničit, a kde není jednota, tam je zkáza hmatatelná.

Drahé děti, moji lidé, terorismus rostl jako pěna na moři, některá lidská stvoření jednají napodobováním. Každým okamžikem se počet mých věrných snižuje, kvůli nedostatku otevřenosti v prožívání mé Pravdy a Lásky. Svět se jen hemží padlými anděly, hledající duše pro Satana. Nebuďte pošetilí, neodporujte mým prosbám. Ty padly na půdu, která je příznivá zlu. Život vládce bude odňat lidskýma rukama, které učinily smlouvu se zlem.

Žijete čas zkoušky. Ujistěte se, že zůstáváte v mé vůli.

Vlažný bude vyvržen z úst mého Otce.

Zrady mezi národy ohromí svět, ale můj lid bude Mnou ochraňován. JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ. Válka nenechá na sebe čekat.

Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich zem bude otřesena také těmi, kteří je zradí.

Modlete se, mé děti, země se třese bez přestání.

Modlete se za Mexiko, modlete se uskutečňováním mého Slova. Mexiko bude očištěno.

Velká sopka se probudí a lidstvo se vyděsí.

Moji milovaní, až se objeví antikrist, můj anděl míru přijde na pomoc mému lidu, neboť Pravda se bude vylévat z jeho úst na můj lid a mé děti znovu najdou víru.

Tím, že pronikne do mé Lásky, lidstvo by nemělo trpět tím, čím nyní trpí a má trpět.

Pojďte rychle ke Mně.

Začínáte cyklus duchovní Pravdy. Přijměte všechna možná opatření...
Zkoušky víry začínají.

Nejste sami. Jsem s každým z vás.

Váš Ježíš
zpět