1343. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POCHOPTE, CO PŘICHÁZÍ


Mé děti, je pravda, že k vašim národům na světě přichází těžký čas. Přesto je také pravda, že mé oči jsou vždy upřeny na vás a Já znám plány, které s vámi mám.

Některé z mých dětí se snaží každý den poznat a pochopit mé soudy, přicházející na svět. Některé z mých dětí utíkají ze strachu, že jim porozumí. Některé z mých dětí obdrží mé tresty, jak jsou jim určeny, aby upravily svou cestu se Mnou. Některé z mých dětí odmítají být napraveny.

Přicházející soužení napraví ty, které odmítají být napraveny, pokud jejich srdce přijme tento trest. Ty,  které se Mi budou stále stavět na odpor, odmítnou mé tresty, a které půjdou proti Mně, zahynou.

Nastavte své srdce k pochopení toho, co přichází, mé děti, a proč (kvůli těžkému hříchu, z něhož jste se nekály). S pochopením se věc stává méně děsivou.

Vskutku, ty, které se snaží jít se Mnou, které přijmou mé tresty a hledají mou tvář, se nemají čeho bát, neboť neuvidí to nejhorší, co má přijít. Budete tady doma se Mnou.

Ježíš


Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Mt 13, 13-15
13: Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
14: A plní se na nich proroctví Izaiášovo: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
15: Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.

Iz 48, 9-10
9: "Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení."

Př 1, 33: "Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
zpět