1347. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MÝM POSLUŠNÝM DĚTEM


Mým poslušným dětem v každé zemi – vaše poslušnost nezůstane bez povšimnutí. Mám poblíž vás anděly, kteří zaznamenávají každou dobrou věc, kterou děláte pro mé království, a proto budete odměněny. Vidím pokaždé, jste-li pronásledovány. Vím o každé chvíli, kdy pláčete. Nic, co děláte, není mimo mé vědomí.

Ve vašem světě je temná doba a vy se necítíte doma. Vydržte trochu déle, mé děti, neboť mám plán jak vás přivést domů ke Mně, až přetrpíte, co se musí vydržet kvůli mému království.

Nezapomeňte, že není mou vůlí, aby někdo zahynul a obětujte svůj čas přimlouváním za ztracené duše. To urychlí váš návrat domů. Kdybych vás všechny vzal ze světa nyní, kdo by tady byl, aby se modlil za ztracené? Někteří stále přicházejí do mého království.

Ale nemylte se, jste na konci a Já už nebudu čekat mnohem déle, než vás vezmu domů ke Mně, neboť vše musí být naplněno a bezbožnost zničena. Využijte tento čas moudře, aby vaše odměna mohla být velmi velká, až konečně přijdete domů. Někdo se modlil za vás, nyní se modlete za někoho jiného. Takto má vůle bude učiněna a můžeme jít dál. Nemohu pro vás přijít, dokud tyto duše nepřišly do mého království.

Ježíš


Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?

Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

Př 13, 13: Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.

1Kr 2, 3: Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.
zpět