1351. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POCHOPILI BYSTE


Ach, moji lidé, ptáte se Mne, co přichází na Zem, ale neděláte si žádný čas pro Mne. Prosíte Mě, abych vám požehnal, přesto neposlechnete ani nejmenší vybídnutí ode Mne. Říkáte, že chcete pokoj, a přesto pokračujete ve svém hříchu.

Kdybyste se seznámili s mým svatým Slovem, pochopili byste, proč neplním vaše přání.

Dělá Mi radost žehnat mým dětem, když jsou Mi poslušné. Když se ochotně podřídí mým trestům. Když rychle pomohou druhému na můj podnět. A těší Mě učit ty, kdo stále neposlouchají, abych jim nabídl lepší cestu. Cestu pokoje a uzdravení.

Mé děti, ještě nechápete, že mnoho z vašich zkušeností je založeno na vaší poslušnosti a neposlušnost vůči Mně?

Ježíš


Jan 14, 15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

Lk 6, 46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?

Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Jak 1, 22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.




zpět