1352. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PODMÍNKY SE MĚNÍ


Mé děti, podmínky ve vašem prostředí budou nyní velmi odlišné. Změny přicházejí rychlým tempem, někdy pro vás až příliš rychlým, než abyste s nimi držely krok. Ale nemusíte s nimi držet krok, stačí držet krok se Mnou.

Udržujete krok se Mnou tím, že Mi dáváte svůj čas, pozornost a myšlenky, abych mohl vést každý váš krok. Některé z vás začnu v tomto čase stěhovat na nová místa. Nezpochybňujte tato stěhování, neboť jen Já vím, kde je pro vás nejlepší být. Buďte si jisté, že zaopatřím ty, které Mě poslouchají na každém kroku cesty, a nařídím, abyste byly zajištěny, kdykoli vás pošlu na misi.

Nebojte se toho, co přichází, ale radujte se ze své spásy. Vězte, že brzy, velmi brzy, opustíte všechny vaše pozemské starosti a budete tady se Mnou.

Ježíš


Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

1Kr 17, 1-9
1: Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo."
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.
7: Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.
8: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou."

Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."
zpět