1354. Poselství Ježíše ze dne 5. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDO JE OPRAVDU MŮJ


Je vskutku jen velmi málo mých dětí, které mohou projít zkouškami těchto časů konce. Vzácných několik, které nejen znají mé svaté Slovo, ale také jej činí. Jdou v mém vzácném Slovu a mé vzácné Slovo jde s nimi. Projde s nimi vše, co má přijít. Tak mnoho mých dětí zná mé Slovo, ale přijde pokušení a už si nevzpomenou podle něj jednat. Satan jim ukradne Slovo z jejich srdcí a ony padnou do hříchu.

V těchto časech, děti, přijdou mnohá pokušení s velkým nedostatkem u vašeho prahu. Když ti, které milujete, jsou v nouzi, budete v pokušení Mě zapřít, abyste je nakrmily a poskytly jim přístřeší. Vaše láska k nim je velká.

Když jste hladoví, budete v pokušení Mě zapřít, abyste utišily bolesti v břiše, ale jestli Mě zapřete, už nebude cesta zpátky ke Mně a vy budete předány Zlému. Za všech okolností si musíte zvolit sloužit Mně, nebo ztratit svou věčnou duši. Říkám vám o tom nyní, abyste mohly rozjímat o své cestě a o přicházejících volbách.

Tyto časy ověří, kdo je skutečně můj, a kdo ne, a určí vaše příští místo pobytu.

Budete trpět nepohodlí kvůli potřebě být navždy mým? Nebo prodáte v tom čase svou nesmrtelnou duši za misku polévky? Pro chvíli pohodlí, když je vše kolem vás v nepohodě?

Zvolte si moudře, moji drazí, protože tuto volbu nemůžete vrátit zpět.

Ježíš


Lk 6, 45-49
45: Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
46: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám?
47: Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?
48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.
49: Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.

Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 14, 9-13
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
12: Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."
13: A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."

zpět